«ΙΛΑΡΟΝ ΓΑΡ ΔΟΤΗΝ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ», ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΟΤΗ ΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥ ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΜΕΝΟ

σπλαχνα-webAπό 1-6-2013 άρχισε να ισχύει το Άρθρο 9 του Ν.3984/2011 περί «εικαζομένης συναίνεσης» στην δωρεά των οργάνων, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4075/2012, ΦΕΚ 89/11.4.2012. Αν ο πολίτης δεν δηλώσει την άρνησή του θεωρείται αυτοδικαίως παρά τη θέλησή του, αυτός και τα παιδιά του, δωρητές των οργάνων τους.

Οι εθνικοί νομοθέτες, αφού με νόμους και μνημόνια α) αφαίρεσαν από την πατρίδα μας την Ελλάδα ό,τι είχε και την πτώχευσαν, της αφαίρεσαν και την εθνική της κυριαρχία και την παρέδωσαν «πτώμα» στους τοκογλύφους δανειστές

β) Αφού προχώρησαν στη συνέχεια στη νομοθέτηση για να αφαιρέσουν από τους Έλληνες μισθούς, συντάξεις, αναπηρικά επιδόματα, εργασία, σπίτια …  Κι ενώ οι νομοθέτες λήστεψαν και εκποίησαν την δημόσια περιουσία, ψηφίζουν νόμους για να βάζουν φυλακή το φτωχό πωλητή όταν στην συνέχεια δεν δύναται να καλύψει με λίγα ευρώ τις όποιες υποχρεώσεις του προς το κράτος!

γ) Αφού στην συνέχεια, αρχής γενομένης από την Χαλκιδική, άρχισαν να εκποιούν στα ξένα συμφέροντα ακόμα και τα σπλάχνα της γης, τα δάση και τα νερά, ώστε παίρνοντας κάθε τι  ωφέλιμο γι’αυτούς, να αφήσουν πτώμα και κουφάρι δηλητηριασμένο το φυσικό περιβάλλον στον πολίτη, από το οποίο συντηρείται η επί γης  βιωτή μας Προνοία Θεού.

δ) Συνεχίζοντας οι εθνικοί νομοθέτες, προέβησαν στην θέσπιση του Νόμου 3984/2011, άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/11.4.2012), διά του οποίου καταργείται η αυτοδιάθεση του ανθρωπίνου σώματος διά της «εικαζόμενης συναίνεσης» στη λήψη των οργάνων. Η κυριότητα έτσι των οργάνων μας πηγαίνει αρχικά στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Με βάση αυτόν τον νόμο αυτομάτως, «νόμιμα» εμπιστεύεσαι σε αυτό το διεφθαρμένο κράτος, το διεφθαρμένο σύστημα υγείας και διεφθαρμένο νομικό σύστημα, την αφαίρεση των ζωτικών οργάνων μετά από ιατρική γνωμάτευση ότι ο εγκέφαλος για κάποιο λόγο παραμένει ανενεργός (βρίσκεται δηλ. ο ασθενής σε βαθύ μη αντιδρών απνοϊκό κώμα, και υπό τεχνητή υποστήριξη αερισμού των πνευμόνων του προκειμένου να διατηρούνται και αυτές οι «φυτικές» λειτουργίες).

Η ζωή δεν είναι ούτε το σώμα ούτε η αίσθηση, είναι η ζώσα λογική ψυχή που ενοικεί εντός του σώματος θελήματι και Πνεύματι Θεού. Γέγραπται γαρ: «και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης (και εγένετο το σώμα νεκρόν) και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν (Γεν. κφ.β΄, στχ.7).  Η σωματική κατασκευή κρίθηκε αναγκαία για να χρησιμοποιηθεί ως οικητήριο της Πνοής ζωής του Θεού και ζώσας ψυχής, ώστε εντός αυτής της ψυχής να ενοικεί διά Μυστηρίου (εν συνεχεία) του Αγίου Βαπτίσματος και Χρίσματος ο Θεός, γι’αυτό και ο Απόστολος Παύλος μεμφόμενος τους εν αγνοία πορευομένους έλεγε: «ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστιν ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτών;» (Α΄ Κορινθ. στχ. 18-20). Πιστεύουμε λοιπόν στον εν ημίν από του Αγίου Πνεύματος Διαμένοντα σύμφωνα και με το: «εγώ εν αυτοίς και συ εν εμοί…» (Ιωαν. ΙΖ΄), και στο γεγραμμένον ότι «ουκ έστε εαυτών», και πάλι «Δοξάσατε δη τον Θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών, άτινα εστι του Θεού» (Α΄ Κορινθ. ΣΤ΄, 19-20). Ισχύει δε το: «Κύριος θανατοί και ζωογονεί, κατάγει εις άδου και ανάγει» (Α΄ Βασιλειών, κεφ.β΄ 2,6), και ως εκ τούτου «ουκ έστιν εξουσία εν ημέρα θανάτου» (Εκκλησιαστής, 8,8).

Εφιστούμε την προσοχή των αναγνωστών μας ότι το παρόν άρθρο δεν είναι προτρεπτικό, δεν είναι συμβουλευτικό, είναι καθαρά ενημερωτικό και κρίθηκε σκόπιμο να αναρτηθεί, δεδομένου ότι ο νομοθέτης που νομοθέτησε το Άρθρο 9 του Ν.3984/2011, δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του που απορρέει από την παρ.2 του Άρθρου 2 του Ν.3984/2011 και όριζε ότι: «Η έναρξη ισχύος του Νόμου αρχίζει από 1-6-2013, προκειμένου στο διάστημα αυτό να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των πολιτών  μέσω εφαρμογής συγκεκριμένης ενημερωτικής εκστρατείας». Έως σήμερα παρ’ ότι ο νόμος πλέον ισχύει, όχι εκστρατεία πλήρους ενημέρωσης των πολιτών δεν έγινε, αλλά ούτε απλή ανακοίνωση σε ψιλά γράμματα δεν είδαμε. Και εκ τούτου μόνο δύναται ο πολίτης να κατανοήσει το πόσο αξιόπιστος είναι αυτός ο νομοθέτης, και το πόσο θα τηρηθούν και οι άλλες υποτιθέμενες δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο νόμο. Γνωρίζει σαφέστατα ο νομοθέτης ότι εκ προθέσεως και δόλου υπονομεύει όλα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη και ως εκ τούτου, προαιρείται να μη λάβει καν γνώση ο πολίτης αυτής της υπονόμευσης.

Όποιος πολίτης θέλει να μη παραβιασθούν όλα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά του περί της αυτοδιαθέσεως του ιδίου σώματός του και η κυριότητα των οργάνων του να μην ανήκει στον ΕΟΜ, τότε επειδή ήδη από  1-6-2013 ο νομοθέτης έχει εκχωρήσει αυθαίρετα αυτό το δικαίωμα στον ΕΟΜ, πρέπει να ακολουθήσει τις κάτωθι οδηγίες:

Βήμα 1ο : Εκτυπώνετε σε δύο αντίγραφα α) την κάτωθι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ (αποτελούμενη από 5 σελίδες), β) και αμέσως μετά εκτυπώνετε σε δύο αντίγραφα την νο. 1 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρ.8 Ν.1599/1986  και την επισυνάπτετε στις 5 σελίδες, ως 6η και τελευταία σελίδα.

Εάν έχετε και παιδί, τότε αφού εκτυπώσετε  σε δύο αντίγραφα την κάτωθι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ (αποτελούμενη από 5 σελίδες), εκτυπώνετε σε δύο αντίγραφα την νο. 2 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. του άρθρ.8 Ν.1599/1986 και την επισυνάπτετε στις 5 σελίδες, ως 6η και τελευταία σελίδα.

Βήμα 2ο :  Συμπληρώνετε στην οικεία θέση όλα τα ζητούμενα αναγραφόμενα στοιχεία με προσοχή.

Βήμα 3ο :  Πηγαίνετε στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με την Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτηση συμπληρωμένη. Εκεί ενώπιον του υπαλλήλου υπογράφετε τα δύο αντίγραφα και θεωρείτε εκεί το γνήσιο της υπογραφής σας (εννοούμε στην εν τω τέλει Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 8 Ν.1599/86, που θα είναι η 6η σελίδα του εγγράφου σας). Το ένα επικυρωμένο αντίγραφο το κρατάτε εσείς στο αρχείο σας.

Βήμα 4ο :  Το άλλο επικυρωμένο αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης-Αίτησης το υποβάλετε στο ίδιο ΚΕΠ  και ζητάτε α) να σας δώσει ο υπάλληλος του ΚΕΠ το σύμφωνα με το νόμο αποδεικτικό υποβολής και αποστολής με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε, και β) να το αποστείλει άμεσα στον ΕΟΜ.

Βήμα 5ο :  Για να ισχύει και να αποδεικνύεται ότι η αίτησή σας καταχωρήθηκε (και λήφθηκε υπ’ όψιν από τον ΕΟΜ) σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3984/2011 στο αρχείο καταχώρησης των δηλώσεων των πολιτών περί αντίθεσής τους στην αφαίρεση οργάνων, θα πρέπει να παραλάβετε εμπρόθεσμη βεβαίωση από τον ΕΟΜ ότι α) καταχωρήθηκε στο Αρχείο Αρνήσεων του Οργανισμού, β) και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για ουδεμία άλλη χρήση (αν θέλετε μπορείτε να δηλώσετε στο ΚΕΠ ότι την απάντηση του ΕΟΜ επιθυμείτε να τη λάβετε διά μέσου του ΚΕΠ).

Βήμα 6ο :  Ενημερώστε και τους συγγενείς σας για την ενέργειά σας αυτή.

Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που κάποιο ΚΕΠ δεν δεχθεί την Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτησή σας προς τον ΕΟΜ ή στην περιοχή σας δεν υπάρχει ΚΕΠ, ενεργήστε μέχρι και το παραπάνω ΒΗΜΑ 2ο. Στη συνέχεια, ως: Βήμα 3ο :  Αποστείλετε την Υπεύθυνη Αίτηση-Δήλωσή σας στον ΕΟΜ είτε με κούριερ (στην διεύθυνση: ΕΟΜ, Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών και Οργάνων, Αν.Τσόχα 5, 11521 Αθήνα), ή στο φαξ: 210-7255066.  Κρατήστε το αποδεικτικό αποστολής και κατόπιν τηλεφωνήστε στα τηλ. 213-2027021 ή 213-2027017 και ζητήστε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  αριθμό πρωτοκόλλου, που θα τον αναγράψετε στο αντίγραφό σας. Ζητήστε όμως από τον ΕΟΜ επίσης να σας στείλει οπωσδήποτε και έγγραφη απάντησή του, ότι έλαβε την Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτησή σας. 

==========================================

Αίτηση 1η σελ.

Αίτηση 1η σελ.

Αίτηση 2η σελ.

Αίτηση 2η σελ.

Αίτηση 3η σελ.

Αίτηση 3η σελ.

Αίτηση 4η σελ.

Αίτηση 4η σελ.

Αίτηση 5η σελ.

Αίτηση 5η σελ.

Αίτηση - Υπεύθ. Δήλωση νο.1

Αίτηση – Υπεύθ. Δήλωση νο.1

=====================================================

ΑΙΤΗΣΗ –  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ άρθ.8 Ν.1599/86 νο. 2 (αν υπάρχουν και παιδιά):

Αίτηση - Υπεύθ. Δήλωση 2η με παιδιά

Αίτηση – Υπεύθ. Δήλωση 2η με παιδιά

_______________________________________________________________

Βοηθητικές πηγές:

1) Νόμος 3984/2011, άρθρο 9.

2) Νόμος 4075/2012 ΦΕΚ 89/11-4-2012.

3) Αγία Γραφή

4) Άρθρο του Δρ. Ν. Δημητρίου Θ. Ορφανίδου, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών από 19/3/2013 με τίτλο: «Η υποχρέωση “δωρεάς” οργάνων ενηλίκου θανόντος προσώπου – Η παραβίαση του Συντάγματος, του Δικαίου της ΕΕ και του Διεθνούς Δικαίου διά του άρθρου 9 παρ.2 του Ν.3984/2011» (βλ. στο dikastis).

5) Σύγγραμμα του Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής του Α.Π.Θ., κ. Κων/νου Καρακατσάνη, με τίτλο: «Eγκεφαλικός θάνατος και μεταμοσχεύσεις οργάνων» 3η έκδ. 2008.

____________________________________________________________________

kep-web

σελίδα 1 από 4

σελίδα 1 από 4

σελίδα 2 από 4

σελίδα 2 από 4

σελίδα 3 από 4

σελίδα 3 από 4

σελίδα 4 από 4

σελίδα 4 από 4

Υπεύθ. Δήλωση για γνήσιο της υπογραφής

Υπεύθ. Δήλωση για γνήσιο της υπογραφής

gkri 2

Έντυπο Αίτησης του ΚΕΠ

Έντυπο Αίτησης του ΚΕΠ

gkri 3

Έγγραφο με πρωτόκολλο

Έγγραφο με πρωτόκολλο

gkri 4

Έγγραφο εξουσιοδότησης σε ΚΕΠ

εξουσ-ΚΕΠ2

gkri 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s