ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ 2-10-2015 #skouries

vasilinos.wordpress.com

arxiki

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου συζητείται ενώπιον του ΣτΕ η προσφυγή της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» κατά της απόφασης του κ. Σκουρλέτη. Δεν είμαστε νομικοί, όμως ένα βασικό χαρακτηριστικό της καλογερικής ζωής είναι η εξαγόρευση των λογισμών. Έτσι και με το παρόν άρθρο μας δημοσίως εξο-μολογούμεθα, καταθέτουμε έναν νομικό λογισμό μας για την εν λόγω υπόθεση, και ο λόγος μας απευθύνεται στους γνώστες του θέματος και στους έχοντες νόμιμο συμφέρον. Έχοντας υπ’ όψιν τα κάτωθι:

1) Η εταιρεία στο επενδυτικό της σχέδιο, σελ. 3-22, 3-23, η ίδια ενώπιον της Διοίκησης καταθέτει και ομολογεί ότι η προτεινόμενη πυρομεταλλουργική μέθοδος flash smelting για τα συμπυκνώματα με μέση περιεκτικότητα αρσενικού (Αs) 9% – 11%, όπως αυτά της Ολυμπιάδος «ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

2) ότι η ίδια η Οutotec στην «Τεχνική Έκθεση Έργου Ολυμπιάδας» (που δημοσιεύθηκε μετά την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ/ Ιούλιος 2011) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Eldorado Gold), δηλώνει ότι: «Το flash smelting όπως (πρόκειται να) εφαρμοστεί για την επεξεργασία συμπυκνωμάτων αρσενοπυρίτη/πυρίτη είναι μία νέα εφαρμογή της τεχνολογίας και είναι ακόμα βασικά στο στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης».

3) ότι πουθενά πάνω στον πλανήτη δεν είναι γνωστό ότι λειτουργεί κάποια μεταλλουργία flash smelting με συμπυκνώματα Αs 11%, αλλά αντιθέτως είναι γνωστό ότι η μεταλλουργία Outotec flash smelting του Πίρντοπ στη Βουλγαρία, ιδιοκτησίας της γερμανικής Αurubis, δεν δέχεται για επεξεργασία το συμπύκνωμα χαλκού από το γειτονικό μεταλλείο Chelopech που έχει περιεκτικότητα σε αρσενικό περίπου 5%, με αποτέλεσμα το συμπύκνωμα αυτό να εξάγεται για επεξεργασία στο Τσουμέμπ της Ναμίμπια, όπου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας στους εργάτες του εργοστασίου και τον τοπικό πληθυσμό. Η μεταλλουργία Outotec flash smelting του Nchanga απορρίπτει συμπυκνώματα με 4% αρσενικό. Οι δε μεταλλουργίες fs στην Ευρώπη δεν δέχονται συμπυκνώματα με περισσότερο από 0,3% αρσενικό.

Ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι κατά τη συζήτηση θα παραστεί ο Καθηγητής Ίλκα Κόγιο, διευθυντής Περιβάλλοντος της εταιρείας Οutotec και θα βεβαιώσει ότι τελικά «η εφαρμοσιμότητα της μεθόδου έχει επιβεβαιωθεί με την εκτέλεση πιλοτικών δοκιμών σε αντιπροσωπευτικά δείγματα πυριτών Ολυμπιάδος», ας μην αμφισβητήσουμε τα συμπυκνώματα που εστάλησαν και ας υποθέσουμε ότι ελέχθησαν, ας υποθέσουμε ότι με τις πιλοτικές δοκιμές βγήκε το συμπέρασμα ότι τελικά μπορεί να εφαρμοσθεί αυτή η μέθοδος, ας υποθέσουμε ότι και τα συμπυκνώματα από την Αργεντινή πήγαν ή δεν πήγαν στη Φινλανδία.

Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ολομέλεια του ΣτΕ που θα συνέλθει στις 2 Οκτωβρίου, είναι η σημαντική απόφαση πάλι της Ολομέλειας του ΣτΕ, όπου για το ίδιο ακριβώς έργο αυτό της Ολυμπιάδος, για τα ίδια τοξικά συμπυκνώματα με υψηλή περιεκτικότητα αρσενικού, απέρριψε με την απόφαση 613/2002 τις τότε εξειδικευμένες τεχνολογικές προτεινόμενες μεθόδους μεταλλουργίας της «βιοξειδώσεως» με τη χρήση βακτηριδίων, και της «υδατικής οξειδώσεως υπό πίεση» που είχαν ως σκοπό την αδρανοποίηση του υψηλού σε ποσοστά εμπεριεχομένου αρσενικού 11% (As) και την αφαίρεση του εμπεριεχομένου θείου.

Η υπ’αριθ. 613/ 1 Μαρτίου 2002 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, απέρριψε το έργο, διότι διά του επιμελούς ακυρωτικού ελέγχου απεδείχθη ότι η προτεινόμενη μέθοδος μεταλλουργίας επί του τοξικού μεταλλεύματος του αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδος «δεν έχει επαρκώς διεθνώς δοκιμαστεί, ώστε να εμφαίνεται το ακίνδυνο της χρήσης της ή η επικινδυνότητα της εφαρμογής της…, απέρριψε τον ισχυρισμό της παρεμβαινούσης ότι οι επιπτώσεις θα είναι αμελητέες, με το σκεπτικό πως δεν μπορούν να κριθούν αμελητέες οι επιπτώσεις από μία μέθοδο που διεθνώς δεν έχει δοκιμασθεί και αν αυτό έχει γίνει, η εφαρμογή της περιοριζόταν σε πολύ μικρότερης δυναμικότητας μονάδες. Βάσει της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης και της αρχής της προληπτικής προστασίας, η αστάθεια του βιολογικού παράγοντα καθιστά επιτακτική την απαγόρευση της λειτουργίας της εν λόγω μονάδας» (βλ. ΣτΕ 613/2002, σχολιασμός: Καραμπασιάδης Αριστείδης).

Για να μπορέσουμε όμως να κατανοήσουμε κατωτέρω το ανακύψαν προσφάτως πρόβλημα με την προτεινόμενη από την εταιρεία νέα μέθοδο flash smelting (fs) για συμπυκνώματα περιεκτικότητας 11% As, ας εστιάσουμε πολύ καλά στο απορριπτικό σκεπτικό του ΣτΕ και της απόφασης 613/2002. Γράφει λοιπόν στην παρ. 8: «……Κατά τα στοιχεία του φακέλου, τα υφιστάμενα στην περιοχή κοιτάσματα σιδηροπυρίτη και αρσενοπυρίτη, στα οποία εμπεριέχεται χρυσός σε αναλογία περίπου 8 γραμμάρια ανά τόννο μεταλλεύματος, υπάγονται στην κατηγορία των «δυσκατέργαστων» χρυσοφόρων μεταλλευμάτων λόγω της σχετικώς αυξημένης δυσκολίας στην ανάκτηση του υφισταμένου χρυσού και της, ως εκ τούτου, ανάγκης προσφυγής σε πλέον εξειδικευμένες τεχνικές μεθόδους…. Κατά τη διαδικασία παραγωγής του χρυσού, το μετάλλευμα θα υφίσταται αρχικώς θραύση και λειοτρίβηση σε επιφανειακές εγκαταστάσεις ώστε να κονιορτοποιηθεί και στη συνέχεια θα μεταφέρεται σε εργοστάσιο εμπλουτισμού όπου θα παράγονται συμπυκνώματα των μεταλλευμάτων. Τα συμπυκνώματα αυτά θα υφίστανται μία οξειδωτική κατεργασία σε άλλο εργοστάσιο, ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ «ΒΙΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ», ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ «ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ», ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ, εν συνεχεία δε θα επιχειρείται η απόκτηση του χρυσού με την τεχνολογία της κυανώσεως και χρήση της τοξικής ενώσεως «κυάνιο» και την ηλεκτρόλυση…». Και συνεχίζει στην παρ.9: «Επειδή, κατά τη διαδικασία ελέγχου της εκπονηθείσης από την παρεμβαίνουσα εταιρεία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, η διοίκηση συγκρότησε οικειοθελώς, «Επιστημονική Επιτροπή Έργου Συγκριτικής Αξιολόγησης» των προτεινομένων από την παρεμβαίνουσα εταιρεία τεχνικών μεθόδων παραγωγής χρυσού, αποτελούμενη από έξι Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Η Επιτροπή υπέβαλε την από 21.1.1999 μελέτη της, όπου ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΗΣ ΗΣΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΚΑΙ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΗ, ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ (ΒΙΟΞ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, Η ΔΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΟΤΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΛΟΓΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΥΑΝΙΟΥΧΩΝ ενώσεων, μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων διαλύματος αρσενικού και χρήσεως μεγάλης ποσότητας κυανιούχων ενώσεων, ότι η οικονομική αξιολόγηση της προτεινομένης μεθόδου παραγωγής χρυσού δεν είναι δυνατή λόγω ελλιπών στοιχείων». Και στην παρ.10 το ακυρωτικό δικαστήριο καταλήγει: «…..Οι επαπειλούμενοι από τη λειτουργία του κίνδυνοι, ενόψει της επιλεγείσης μεθόδου παραγωγής του χρυσού, εμφανίζονται δυσανάλογοι εν σχέσει προς το προσδοκώμενο όφελος από την εισαγωγή στη χώρα νέας τεχνολογίας για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου…. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη πράξη που παρίσταται ως προϊόν πλημμελούς σταθμίσεως, μεταξύ αφ’ενός σκοπών θαλπομένων μεν από το νόμο και το Σύνταγμα, αλλά όχι επαρκών να αντισταθμίσουν την επαπειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος και αφ’ ετέρου της τελευταίας αυτής βλάβης, είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί για τον λόγο αυτό» (βλ. ΣτΕ 613/2002).

ph 1

Στη σύνθεση της Ολομέλειας του ΣτΕ που θα συνεδριάσει στις 2 Οκτωβρίου, υπάρχουν δικαστές που συμμετείχαν και στην Ολομέλεια του ΣτΕ που εξέδωσε την ανωτέρω υπ’αριθ. 613/2002 απόφαση. Άραγε τώρα θα μπουν στην ουσία του προβλήματος, όπως είχε μπει η τότε σύνθεση της Ολομέλειας του ΣτΕ; Θα σκεφθούν ξανά ότι α) «η προτεινόμενη μέθοδος δεν έχει επαρκώς διεθνώς δοκιμαστεί, ώστε να εμφαίνεται το ακίνδυνο της χρήσης της, ή η επικινδυνότητα της εφαρμογής της;»

β) ότι: «οι επιπτώσεις από μία μέθοδο που διεθνώς δεν έχει δοκιμασθεί, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν αμελητέες;»

γ) ότι: «Η αρχή της προληπτικής προστασίας» δεν επιβάλλει και άλλες επιτόπιες ημιβιομηχανικές δοκιμές, αλλά ακύρωση της μεθόδου;

δ) Ότι: «γεννάται βάσιμος κίνδυνος μεγάλης οικολογικής βλάβης, χωρίς από την άλλη να υπάρχουν εξασφαλισμένα και βέβαια πλεονεκτήματα και ωφελήματα αντισταθμιστικά του όποιου κινδύνου;»

ε) Ότι: «η προτεινόμενη μέθοδος δεν έχει παγκοσμίως εφαρμοσθεί στο σύνολο των αντιστοίχων παραγωγικών διαδικασιών, η δε πιλοτική δοκιμή ή έστω κάποια μερική εφαρμογή της έχει γίνει σε πολύ μικρότερης δυναμικότητος μονάδες (και δεν μπορεί να αφεθεί να εφαρμοσθεί σε μία επένδυση φαραωνικού τύπου)»;

στ) Ότι: «Οι επαπειλούμενοι από τη λειτουργία του κίνδυνοι ενόψει της επιλεγείσης μεθόδου παραγωγής του χρυσού, εμφανίζονται δυσανάλογοι εν σχέσει προς το προσδοκώμενο όφελος»;

Όλα τα ανωτέρω είναι λογισμοί, οι οποίοι δικαιολογημένα προσβάλλουν ακόμα και το νου καλογήρων, μετά τα όσα είδαν τα μάτια μας να αποφαίνονται οι δικαστές του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ επί της Προεδρίας της κ. Α. Θεοφιλοπούλου. Αξίζει για την ιστορία να αναφέρουμε ότι και επί της τότε υπ’αριθ. 613/2002 αποφάσεως της Ολομέλειας του ΣτΕ, όπου συμμετείχαν σπουδαίοι δικαστές (όπως ο κ. Χ. Γεραρής, Κ. Μενουδάκος, Σ. Ρίζος, Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Π. Πικραμμένος, Α. Ράντος, Μ. Καραμανώφ κ.λ.π.), η κα Θεοφιλοπούλου μειοψήφισε και είχε διατυπώσει τη γνώμη ότι ο λόγος της ακυρώσεως θα έπρεπε να απορριφθεί ως αβάσιμος. Το σκεπτικό της μπορείτε να το δείτε στη σελ. 8 από 8 της αποφάσεως 613/2002 της Ολομέλειας του ΣτΕ. Κατά την κα Θεοφιλοπούλου και τότε, και η εταιρεία και η Διοίκηση τα είχαν κάνει όπως λέει κι ένας φίλος μου: «ΟΛΑ ΚΑΛΑ».

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s