«Ανάπτυξη που αξίζει να τη βιώνεις»

vasilinos.wordpress.com

ARXIKI photoshop final

Πολύς λόγος γίνεται τόσο στην περιοχή μας όσο και ευρύτερα στον κόσμο, για ανάπτυξη και για το είδος της ανάπτυξης. Είναι γνωστό ότι εδώ στην περιοχή μας εγκρίθηκε ως κύριος μοχλός ανάπτυξης, μία επένδυση που αναμφίβολα ευνοεί μια μερίδα πολιτών, εξοικονομώντας τους ένα μεροκάματο σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα όμως αυτή η επένδυση καταστρέφει μη αναστρέψιμα το περιβάλλον, εξαντλεί και μολύνει τον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το νερό (δίχως το οποίο δεν υπάρχει ζωή), διαρρηγνύει την κοινωνική συνοχή και ειρήνη σε βαθμό μη αναστρέψιμο, μετατρέπει έναν τόνο υγιούς εδάφους σε επικίνδυνο τοξικό απόβλητο προκειμένου να βγάλει 0,8gr χρυσού (που ισοδυναμεί με ένα δαχτυλίδι, μία βέρα) και αναμφίβολα αντιστρατεύεται τις επαγγελματικές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας που υπάγονται στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό. Έχουν γραφτεί πολλά και άλλα περισσότερα έχουν ειπωθεί, και ακουσθεί περί «βιώσιμης» και «αειφόρου» ανάπτυξης. Επειδή όλοι μας φέρουμε ευθύνη για την όποια επιλογή, για τον εαυτό μας, το χωριό μας, τον τόπο μας, με το παρόν άρθρο μας αρθρώνουμε μία απλή αντιφώνηση σε όλα αυτά που ορισμένες πληρωμένες γραφίδες (που αποσκοπούν καθαρά στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων), προβάλλουν ως «ανάπτυξη».

Ο Θεός προέβη στη δημιουργία όλης της πλάσης και της γης, και εντός της γης «εφύτευσεν παράδεισον… και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε… 15 έθετο αυτόν εν τω παραδείσω της τρυφής, (με εντολή:) ΕΡΓΑΖΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΙΝ» (Γένεσις, κεφ.β΄, 8-15). Ο Οριοθέτης Δημιουργός, λοιπόν, έθεσε τον πρώτο όρο ανάπτυξης που ενυπάρχει στην εντολή: «εργάζεσθαι» και έθεσε ταυτόχρονα ως εντολή (και όχι ως συμβουλή ή παρότρυνση), τον πρώτο «Περιβαλλοντικό Όρο» που ενυπάρχει στην εντολή Του: «φυλάσσειν», δηλ. της προστασίας του παραδείσου, του περιβάλλοντος, της γης. Δυστυχώς, ο άνθρωπος καταπάτησε τη δεύτερη εντολή, αυτή του «φυλάσσειν» και συνεχίζει  να την καταφρονεί, με αποτέλεσμα όπως είναι φυσικό, να τίθεται πλέον «ημερομηνία λήξης» στον πλανήτη μας κι εμείς να γινόμαστε μάρτυρες σκηνών της Αποκάλυψης. Ως γνωστόν, η Αποκάλυψη έγινε στον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στην Ελλάδα, στη νήσο Πάτμο, όπου διέμενε εν εξορία ο άγιος Ιωάννης περί το 95 μ.Χ. Προβλέποντας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός υπό ποίου πνεύματος θα εμφορηθούμε εμείς οι άνθρωποι (στην πλειονότητα) και ότι δεν θα τηρήσουμε τις εντολές Του, αλλά όσο θα περνά ο χρόνος θα επιλέγουμε να πορευόμαστε όλο και περισσότερο σύμφωνα με τις ιδιοτελείς επιθυμίες μας, προείπε μερικές εφιαλτικές συνέπειες που θα υποστούμε. Έτσι, λοιπόν, περιγράφεται: «και το τρίτον της γης κατεκάη, και το τρίτον των δένδρων κατεκάη, και πας χόρτος χλωρός κατεκάη… 9 και απέθανε το τρίτον των κτισμάτων των εν τη θαλάσση… 11 και εγένετο το τρίτον των υδάτων εις άψινθον (δηλητήριο), και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων, ότι επικράνθησαν» (Αποκ., κεφ.Η΄, 7,9,11). Και πάλι: «… και εδόθη αυτώ καυματίσαι εν πυρί τους ανθρώπους. και εκαυματίσθησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα» (Αποκ., κεφ. ιστ΄,8-9). Προέβλεψε δε ότι οι άνθρωποι στην πλειοψηφία  τους δεν θα μετανοήσουν και δεν θα συνετισθούν έστω κι από τις αρχικές οδυνηρές συνέπειες των έργων τους, και έτσι προέβλεψε την τελική ολική καταστροφή: «… πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση» (Αποκ. ιστ΄,3). Περιγράφει τη μόλυνση και των πόσιμων υδάτων: «…εις τους ποταμούς και εις τας πηγάς των υδάτων· και εγένετο αίμα… (και μάλιστα υπομνήει:) και αίμα αυτοίς έδωκας πιείν· άξιοί εισι» (Αποκ., κεφ.ιστ΄,4,6).

Όταν από άκρα οικονομία ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ενσαρκώθηκε, για να μας σώσει, είναι χαρακτηριστικό ότι όλη τη διδασκαλία Του τη δόμησε πάνω σε εικόνες της ανάπτυξης του λεγομένου πρωτογενούς τομέα, μιας ανάπτυξης δηλαδή που θα φυλάσσει, θα προστατεύει τον παράδεισο που μας χαρίσθηκε. Ο Δημιουργός και Οριοθέτης της κτίσης, τίποτα δεν λέει, δεν πράττει και δεν υποδεικνύει στην τύχη.

Από μικροί, γαλουχηθήκαμε από την εκκλησία ως χριστιανοί σε μια αξιοβίωτη ανάπτυξη, και αυτό έγινε από τις εικόνες των παραβολικών λόγων του Δημιουργού μας, τις οποίες λάμβανε κυρίως από τη γεωργική, την αγροτική και την αλιευτική ζωή. Παρομοίαζε τον εαυτό Του και το λόγο Του με τον γεωργό που σπέρνει, λέγοντας: «4 ιδού εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι….» (Ματθ. ιγ΄,4).

SPOREAS_002 (1)

Και «35 ουχ υμείς λέγετε ότι έτι τετράμηνός εστι και ο θερισμός έρχεται; ιδού λέγω υμίν, επάρατε τους οφθαλμούς υμών και θεάσασθε τας χώρας, ότι λευκαί εισι προς θερισμόν ήδη. 36 και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπόν εις ζωήν αιώνιον, ίνα και ο σπείρων ομού χαίρη και ο θερίζων» (Ιωάν. δ΄, 35-36) και «62… ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επ’ άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετός εστιν εις την βασιλείαν του Θεού» (Λουκ. Θ΄, 62). «Εγώ ειμι η άμπελος η αληθινή, και ο πατήρ μου ο γεωργός εστι…. εγώ ειμι η άμπελος, υμείς τα κλήματα…» (Ιωαν. ιε΄,στχ. 1,5).

εγω%20ειμι%20η%20αμπελος%202

Το πρώτο θαύμα Του επί της γης ήταν στην Κανά: «3 υστερήσαντος οίνου λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν· οίνον ουκ έχουσι… 9 ως δε εγεύσατο ο αρχιτρίκλινος το ύδωρ οίνον γεγενημένον -και ουκ ήδει πόθεν εστίν·…. Ταύτην εποίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας…» (Ιωάν. Β΄), και πάλι: «… αμπελώνα εφύτευσεν άνθρωπος και περιέθηκε φραγμόν και ώρυξεν υπολήνιον και ωκοδόμησε πύργον, και εξέδοτο αυτόν γεωργοίς και απεδήμησε. 2 και απέστειλε προς τους γεωργούς τω καιρώ δούλον, ίνα παρά των γεωργών λάβη από του καρπού του αμπελώνος» (Μαρκ. ΙΒ΄, 1-2), και πάλι: «Ομοία γαρ εστιν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω οικοδεσπότη, όστις εξήλθεν άμα πρωί μισθώσασθαι εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού…» (Ματθ. Κ΄,1).

File written by Adobe Photoshop? 5.0

Δεν είναι τυχαίο ούτε το γεγονός ότι όταν απεσύρετο ο Ιησούς να ησυχάσει, ο τόπος της ανάπαυσής Του ήταν το όρος με τις ελιές: «39 Και εξελθών επορεύθη κατά το έθος (τη συνήθειά Του) εις το όρος των ελαιών» (Λουκ. ΚΒ΄,39).

Ο%20ΧΡΙΣΤΟΣ%20ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ%20ΣΤΟ%20ΟΡΟΣ%20ΤΩΝ%20ΕΛΑΙΩΝ

Οι εικόνες του λόγου που έχουν αναφορά στη γεωργία, είναι πάρα πολλές, όπως και στα γεωργικά προϊόντα (το σίτο, τον οίνο, το έλαιο κ.λ.π.). Το ίδιο αφορά και τις εικόνες αναφοράς στην κτηνοτροφία. Μας γνωστοποιεί ότι οι πρώτοι που πληροφορήθηκαν τη γέννησή Του ήταν οι ποιμένες προβάτων και γεννήθηκε σε φάτνη ζώων: «8 Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί την ποίμνην αυτών. 9 και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτοίς και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς… 10 και είπεν αυτοίς ο άγγελος· μη φοβείσθε· ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην…. ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος εστι Χριστός Κύριος, εν πόλει Δαυδ. 12 και τούτο υμίν το σημείον· ευρήσετε βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν φάτνη…. 16 και ήλθον σπεύσαντες, και ανεύρον τήν τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη…. 20 και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν…» (Λουκ. Β΄)

xristosgennisi-542x350-542x350

και πάλι πολλές φορές αναλάμβανε στον εαυτό Του την ιδιότητα του Ποιμένα των προβάτων: «Εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός. ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων» (Ιωαν. Ι΄,11).

Screenshot_2014-02-01-21-30-11-1

Και πάλι: «4 τις άνθρωπος εξ υμών έχων εκατόν πρόβατα, και απολέσας εν εξ αυτών, ου καταλείπει τα ενενήκοντα εννέα εν τη ερήμω και πορεύεται επί το απολωλός έως ου εύρη αυτό; 5 και ευρών επιτίθησιν επί τους ώμους αυτού χαίρων, 6 και ελθών εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγων αυτοίς· συγχάρητέ μοι ότι εύρον το πρόβατόν μου το απολωλός» (Λουκ. ΙΕ΄).

Ακόμα και για τη Δευτέρα Παρουσία μιλώντας, έλεγε: «32 και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς απ’ αλλήλων ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων, 33 και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερίφια εξ ευωνύμων» (Ματθ. ΚΕ΄).

Μετά την ανάστασή Του, εμφανισθείς στους μαθητές Του, είπε: «έχετέ τι βρώσιμον ενθάδε; 42 οι δε επέδωκαν αυτώ ιχθύος οπτού μέρος και από μελισσίου κηρίου, 43 και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν» (Λουκ. ΚΔ΄).

Όσον αφορά την αλιεία, και εδώ δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τους μαθητές και αποστόλους Του, τούς επέλεξε από το επάγγελμα των αλιέων: «εστώς παρά την λίμνην Γεννησαρέτ, 2… είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην· οι δε αλιείς αποβάντες απ’ αυτών απέπλυναν τα δίκτυα… 4 ως δε επαύσατο λαλών, είπε προς τον Σίμωνα· επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα υμών εις άγραν. 5 και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτώ· επιστάτα, δι’ όλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν· επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. 6 και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ιχθύων πολύ· διερρήγνυτο δε το δίκτυον… 8 ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοις γόνασιν Ιησού λέγων· έξελθε απ’ εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ειμι, Κύριε· 9 θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντας τους συν αυτώ επί τη άγρα των ιχθύων ή συνέλαβον. 10 ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην υιούς Ζεβεδαίου, οι ήσαν κοινωνοί τω Σίμωνι. και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς· μη φοβού· από του νυν ανθρώπους έση ζωγρών. 11 και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ» (Λουκ. Ε΄). Επίσης και μετά την Ανάσταση πάλι οι Απόστολοι επιστρέφοντας στη θάλασσα: «3 εξήλθον και ενέβησαν εις το πλοίον ευθύς, και εν εκείνη τη νυκτί επίασαν ουδέν… 6 ο δε (Ιησούς) είπεν αυτοίς· βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον, και ευρήσετε. έβαλον ουν, και ουκέτι αυτό ελκύσαι ίσχυσαν από του πλήθους των ιχθύων… 10 λέγει αυτοίς ο Ιησούς· ενέγκατε από των οψαρίων ων επιάσατε νυν. 11 ανέβη Σίμων Πέτρος και είλκυσε το δίκτυον επί της γης, μεστόν ιχθύων μεγάλων εκατόν πεντήκοντα τριων· και τοσούτων όντων ουκ εσχίσθη το δίκτυον» (Ιωαν. ΚΑ΄,6-11).

______~2

Οι αναφορές του Ιησού στις δραστηριότητες της αξιοβίωτης ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, καλύπτουν το σύνολο της διδασκαλίας Του και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ούτε φυσικά είναι τυχαίο το γεγονός ότι τη στιγμή που δίδασκε: «εγώ ειμι η άμπελος η αληθινή» και «ο πατήρ μου ο γεωργός εστι», «εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός και την ψυχήν μου τίθημι υπέρ των προβάτων», «εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού», και όσα προαναφέραμε, ταυτόχρονα συμβούλευε και ενετέλλετο στους μαθητές Του: «9 μη κτήσησθε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τας ζώνας υμών» (Ματθ. Ι΄, 9).  Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Είναι σαφές ότι το Πνεύμα του Θεού αρέσκεται σε μια φυσική ζωή, σε μια ανάπτυξη που είναι θεμελιωμένη στην τήρηση των δύο ανωτέρω εντολών Του που έδωσε ταυτόχρονα με τη δημιουργία της γης και του ανθρώπου («εργάζεσθαι» αυτόν τον παράδεισο που σας χάρισα και «φυλάσσειν), δηλ. μια ανάπτυξη που αξίζει να τη βιώνεις κι εσύ και οι συνάνθρωποί σου, και δεν θα δρέπεις κι εσύ και οι συνάνθρωποί σου τις συνέπειες της καταστροφής. Φυσικά, σε όσους Τον πιστεύουν και Τον υπακούουν, τους προτρέπει να αφήσουν και αυτή ακόμα τη φυσική ζωή και να ακολουθήσουν την υπέρ την φύση ζωή, ζητώντας την εντός τους υπάρχουσα Βασιλεία του Θεού. Και σ’ αυτούς που υπακούουν σ’ αυτή την εντολή Του, υπόσχεται ότι Αυτός θα τους προσθέτει τα πάντα: «μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγητε και τι πίητε, μηδέ τω σώματι υμών τι ενδύσησθε… ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθ. στ΄, 25,33).

Οι καταστάσεις που δημιουργούνται στη φύση του περιβάλλοντος και στη φύση του ανθρώπου, είναι τρεις: η «κατά φύση» (φυσική), η «υπέρ φύση» και η «παρά φύση». Για να γίνω κατανοητός, λ.χ. η φυσική κατάσταση του νερού είναι να είναι καθαρό, υγιεινό, να εμπεριέχει στην ενδεδειγμένη αναλογία ωφέλιμα ιχνοστοιχεία, που συντελούν στην υγεία των ανθρώπων. Στην υπέρ φύση του μορφή, είναι όταν διά του Μυστηρίου και τελέσεως της Ακολουθίας του Αγιασμού των υδάτων, το ύδωρ διά της Χάριτος του Θεού αγιάζεται και πέραν της φυσικής του ιδιότητος έχει και υπέρ την φύσιν του, αγιαστικές, ιαματικές ιδιότητες. Το νερό γίνεται παρά φύσιν, όταν λ.χ. από μεταλλευτικές δραστηριότητες (και όχι μόνο) μολύνεται και εμπεριέχει πλέον μεγάλες ποσότητες βαρέων μετάλλων, καταστροφικών για την υγεία (όπως αρσενικό, μόλυβδο κ.λ.π.),  ή κυανιούχες ενώσεις, όταν μολύνεται από τις όξινες απορροές αποβλήτων, από την όξινη βροχή κ.λ.π. Ο Δημιουργός, λοιπόν, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα επιθυμεί τον αγιασμό και της φύσης του περιβάλλοντος και της φύσης του ανθρώπου. Λόγω όμως της αυτεξουσίου θελήσεως του ανθρώπου, όποιος δεν προαιρείται  τον αγιασμό του ή τον αγιασμό της φύσης, τότε σ’ αυτόν εντέλλεται να μεριμνά για την παραμονή της φύσης στη φυσική της κατάσταση και έχει δώσει εντολή του «φυλάσσειν» αυτήν. Δυστυχώς όμως, σταθερά το πνεύμα των ανθρώπων δείχνει να προαιρείται  να νομιμοποιεί την παρά φύση κατάσταση. Είναι προφανές ότι γι’αυτή την επιλογή οι συνέπειες είναι αυτές που προείπε ταυτόχρονα με τη Δημιουργία, ότι αν δεν υπακούσουμε: «…θανάτω αποθανείσθε» (Γεν. Β΄, 17), όπως και αυτές που προείπε διά της Αποκαλύψεως στον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.

Η Κένετ Μπένεντικτ, η Πρόεδρος του Συμβουλίου Πυρηνικών Επιστημόνων, ανακοίνωσε προσφάτως ότι: «Μεσάνυχτα παρά τρία λεπτά δείχνει το ρολόϊ της Αποκάλυψης για την καταστροφή του κόσμου» (δείτε το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.naftemporiki.gr/printStory/905175 με πηγή: ΑΜΠΕ, Γαλλικό Πρακτορείο).

Τελειώνοντας εδώ το πενιχρό μου άρθρο, θα ήθελα πρακτικά να πω ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει «ανάπτυξη» σε έναν τόπο. Αφού αναφερθήκαμε νωρίτερα στη νήσο Πάτμο, ας πάρουμε αυτό το νησί ως παράδειγμα. Αυτό το νησί ήταν έρημο, ακατοίκητο και χρησιμοποιείτο μόνο ως τόπος εξορίας. Το 95 μ.Χ. σ’ αυτό το νησί εστάλη εξόριστος από τον αυτοκράτορα Δομετιανό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος ελλείψει κτισμάτων, διέμεινε σε φυσικό σπήλαιο. Ενώ λοιπόν το νησί ήταν «κατηραμένο», διότι πέθαιναν σε αυτό οι εξόριστοι, ένώ ήταν έρημο, ακατοίκητο, άχρηστο, επί βασιλείας του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού, ο μοναχός όσιος Χριστόδουλος από το όρος Λάτρος προσήλθε το 1079 στον αυτοκράτορα Αλέξιο και ζήτησε να του παραχωρηθεί το νησί της Πάτμου, με σκοπό την ανέγερση Ιεράς Μονής προς τιμήν του Αποστόλου Ιωάννου. Ο Αλέξιος βεβαιωθείς ότι πρόκειται για ακατοίκητο ερημονήσι, το οποίο δεν προσφέρει τίποτα στο δημόσιο, το παραχώρησε. Ο όσιος Χριστόδουλος ανήγειρε τη Μονή και έδωσε ζωή στο νησί, όπου πλέον προσέτρεχαν από όλο τον πλανήτη.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Το νησί από παρά φύση κατάσταση ως τόπος εξορίας και θανάτου, μετετράπη πλέον σε Ιερό νησί και έχει καταστεί παγκόσμιος προορισμός. Μάλιστα από την Unesco έχει ανακηρυχθεί και μνημείο παγκοσμίου κληρονομιάς. Έτσι το νησί έχει πάρει τεράστια αξία, το ίδιο και η γη του. Προσωπικότητες από όλο τον πλανήτη αγωνίζονται πλέον να αποκτήσουν πανάκριβα ένα κτήμα ή ένα σπίτι στην Πάτμο και φυσικά η τουριστική κίνηση είναι μοναδική. Το ίδιο συνέβη όταν ένας μοναχός ίδρυσε ένα μοναστήρι στους έρημους βράχους των Μετεώρων στην Καλαμπάκα, και αυτός κατέστησε τον τόπο Ιερό και παγκόσμια κληρονομιά και έγινε τόπος παγκοσμίου προορισμού, τον οποίο επισκέπτονται από όλο τον πλανήτη·

meteora6

το ίδιο όταν ένας μοναχός έκτισε την πρώτη Μονή μέσα στον έρημο Άθωνα και τον κατέστησε Ιερό, Άγιον Όρος και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, τόπο παγκοσμίου ενδιαφέροντος, στον οποίο προστρέχουν εκατομμύρια προσκυνητές από όλη τη γη κ.λ.π.

Incense_Perivoli_Panagias

Ανάπτυξη, λοιπόν, στην πρακτική της μορφή είναι να παίρνεις ένα καταραμένο ερημονήσι, έναν μετέωρο βράχο, ένα έρημο όρος και να το καθιστάς Ιερό, παγκόσμια κληρονομιά και παγκόσμιο προορισμό.

Φρονώ ότι ο καθένας κατανοεί και αντιθέτως τι σημαίνει μία διεφθαρμένη κυβέρνηση να αποφασίζει να προβεί σε «ανάπτυξη» στην Αθωνική Αριστοτελική Χερσόνησο, όπου αυτή η ανάπτυξη θα επιφέρει καταστροφή στα δάση,

skouries

ΚΑΚΚΑΒΟΣ-ΑΠΟ-ΥΨΟΣ-1,5-KM-we

Stratoni-5

εξάντληση και μόλυνση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και των θαλασσών·

d3b8774ef6865855ea07de82e95556f5_XL

img_1966a

14-1212-00

MMrOa_92-WvAv355K_PpwdFJXhapXVt-czLW1GzDTBcyO1q8MO_cYliiA46QI5xszAVnB9rzSCac_zlFCjwaWnXfhP9D-jq8z6ihOmIzCvEF0HGADicaH3N7dVuqHCpSDYez3GPd6_w0rWoePvskHO5X7HalaXz

«ανάπτυξη» που θα μετατρέψει την περιοχή στη μεγαλύτερη τοξική χαβούζα αποβλήτων στην Ευρώπη, «ανάπτυξη» που υποβαθμίζει και την ποιότητα του περιβάλλοντος και της ζωής, που επιβουλεύεται την υγεία και τη ζωή των πολιτών, που διαρρηγνύει την κοινωνική συνοχή σε βαθμό μη αναστρέψιμο, που αντιστρατεύεται τις υπόλοιπες δραστηριότητες, επαγγέλματα, που υποβαθμίζει την περιοχή και δεν θέλει κανείς να επενδύσει, να αγοράσει κ.ο.κ., όπου οι ιδιοκτησίες χάνουν την αξία τους κ.λ.π. Φρονούμε ότι οι επισκέπτες του blog μας είναι νοήμονες και κατανοούν τι πραγματικά σημαίνει ανάπτυξη και τι έχει επιλεγεί δήθεν ως ανάπτυξη για τον τόπο μας.

Για το τι σημαίνει πρακτικά η επιλεγόμενη καταστροφική «ανάπτυξη» για την περιοχή μας, σας συνιστούμε να δείτε την ανάρτησή μας της 15-9-14 με τίτλο: «ΛΑΥΡΙΟ – Ένας κολασμένος παράδεισος».

arxiki-web

b6-vouna

paralia 22

Μπορείτε να οργανώσετε και μια εκδρομή στο Λαύριο, για να τα δείτε ιδίοις όμμασι. Κατεβαίνοντας μάλιστα για το Λαύριο, μπορείτε με μια μικρή παράκαμψη στη Λάρυμνα, να δείτε και την «ανάπτυξη» της Λάρκο, να δείτε πώς στις μέρες μας ρίχνονται καθημερινά τόνοι σκωριών μεταλλουργίας μέρα μεσημέρι μέσα στον όμορφο Ευβοϊκό κόλπο και τον νεκρώνουν, πώς από τις εξορύξεις έχει καταστραφεί η κεντρική Εύβοια, σε τι τραγική κατάσταση βρίσκεται η Λάρυμνα (όπου εδρεύει το εργοστάσιο μεταλλουργίας της ΛΑΡΚΟ), να δείτε τη θάλασσά της, τα δάση της.

15850824

untitled (2)

38259746

Έχουμε παραδείγματα και από το παρελθόν και από το παρόν. Μπορούμε να παραδειγματισθούμε αν θέλουμε, για το μέλλον της Χαλκιδικής.

Σχετικά δείτε και στην από 9-8-2013 ανάρτησή μας (στο παρόν blog) με τίτλο: «Δέηση των ευλαβών Ιερισσιωτών στο Ησυχαστήριο Παναγία, η Φοβερά Προστασία», όπου ευλαβείς Ιερισσιώτισσες είχαν επισκεφθεί το Ησυχαστήριο, για να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγίας, της Φοβεράς Προστασίας, διά τελέσεως Παρακλήσεως, την οποία τέλεσαν και άμεσα έλαβαν την εκπλήρωση της αιτήσεώς τους.

Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί επιστήμονες και Καθηγητές που προσπαθούν και αυτοί από τη θέση τους να μας υπομνήσουν την ορθή θεώρηση της ανάπτυξης. Επιλέξαμε να σας παραθέσουμε ένα μοναδικό κείμενο του Καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κ. Δημητρίου Ρόκου (για το ποιος είναι ο κ. Δ. Ρόκος ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), με τίτλο: «Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη για έναν ειρηνικό και καλύτερο κόσμο». Είναι μια εργασία μοναδική, με παραπομπές και σε άλλες παρεμφερείς μελέτες. Με αυτή τη μελέτη αποδεικνύεται ότι η υγιής ανάπτυξη είναι μόνο μία, αυτή που αξίζει να τη βιώνεις κι εσύ και ο πλησίον σου και να χαίρεσαι κι εσύ που την αναπτύσσεις, αλλά ταυτόχρονα και αυτός που τη βιώνει, να την απολαμβάνει.

«Και αυτό (γράφει ο κ. Δ. Ρόκος), γιατί η ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη a priori διερευνά, μελετά, σχεδιάζει και ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΝΕΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΕΙΡΗΝΙΚΗ, ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΩΣΤΕ Η ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ (προσωπική, οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική) ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ «ΒΙΩΤΗ» ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ   ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ.

Η ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ως έννοια «ολική» σύμφυτη και συμβατή με την «ολική» φύση της αδιάσπαστης ενότητας της κάθε φορά στο χώρο και το χρόνο φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας και της αέναης προσπάθειας του ανθρώπου να την μετασχηματίσει δημιουργικά και με σεβασμό στο κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη γη, ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΕΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ» ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΕΡΑΡΧΕΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΟΔΡΑΣΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα και να υποστηριχθεί ούτε ως έννοια μια ανάπτυξη όπως η «βιώσιμη», η οποία θα εξακολουθεί να είναι συνώνυμη ή τουλάχιστον να επιτρέπει:

(α) την καθυπόταξη της φύσης και της ζωής από τον άνθρωπο,

(β) την με σύγχρονες μεθόδους συνέχιση της εκμετάλλευσης ανθρώπου και φύσης από τον άνθρωπο,

(γ) την επιβολή με πολεμικά, οικονομικά, πολιτικά, τεχνολογικά και πολιτισμικά μέσα του δικαίου του ισχυροτέρου έναντι των θεσπισμένων, αλλά και των αγράφων κανόνων του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού,

(δ) την συντριβή μιας κοινωνικής τάξης, ενός έθνους μιας κοινωνικής, πολιτικής, ιδεολογικής, κοσμοθεωρητικής ή πολιτισμικής διαφοράς ή ιδιαιτερότητας από μια αυτόκλητη υπερούσια ή σωτήρια «νέα τάξη» κάθε τύπου και κατηγορίας,

(ε) την κρατική, αστυνομική ή ατομική τρομοκρατία με απώτερο στόχο την κατάλυση ή μετάλλαξη των ανθρωπίνων, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα στρατηγικά συμφέροντα των αγορών, της νέας τάξης και της παγκοσμιοποίησής τους,

(στ) την κυριαρχική επιλογή, προβολή και επιβολή με όλα τα μέσα δήθεν σωτηρίων καθολικής ισχύος φενακισμένων ιδεολογημάτων τα οποία με την συνδρομή των κάθε τύπου αλλοτριωμένων ή αφελών απολογητών τους ως ατόμων και καθοδηγούμενων ή όχι στην πράξη «μη κυβερνητικών οργανώσεων» επιχειρείται να εγχαραχθούν στο συλλογικό υποσυνείδητο ως νέες «αξίες», ως προς τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται ή να τείνουν όλα τα ενεργήματα και οι δράσεις υπερεθνικών οργανισμών, κρατών, κοινωνικών οργανώσεων και πολιτών,

(ζ) την κυριαρχία των Μ.Μ.Ε. και την εμφανή ή αφανή διαπλοκή τους με την οικονομία και την πολιτική.

Η έννοια, το περιεχόμενο, η αντίληψη και τα επιχειρήματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι η πραγματική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο ως ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ και Ολοκληρωμένη, μένουν ως θεωρία να κατανοηθούν σε αντιπαράθεση με το κυρίαρχο ιδεολόγημα της χωρίς υπόσταση «βιώσιμης» ή «αειφόρου» εκδοχής της και να γίνουν ευρύτερα και ουσιαστικότερα αποδεκτές.

ΩΣ ΠΡΑΞΗ, Η ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, ΤΑ ΕΝΕΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΗΘΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΩΣ ΘΕΙΟΥ ΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΗΣ ΑΛΛΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».

 Μπορείτε εάν θέλετε, να μελετήσετε ολόκληρη τη σπουδαία ανωτέρω αυτή εργασία ΕΔΩ

Επίσης δείτε του ιδίου άρθρο με τίτλο: «Από τη Βιώσιμη ή Αειφόρο στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη 2001» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δείτε επίσης άρθρο του ιδίου ΕΔΩ με θέμα: «Φύση και Πολιτισμός. Θεμέλια, Συλλογικές Πρωτοβουλίες και Δράσεις για μια Ανάπτυξη που αξίζει να ζήσουμε».

Ακόμα δείτε άρθρο του ιδίου ΕΔΩ με τίτλο: «Μια απόπειρα να απαντηθούν με αξιοπιστία πέντε θεμελιώδη ερωτήματα για την ανάπτυξη».

Δείτε άρθρο του ιδίου ΕΔΩ με τίτλο: «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στα χρόνια της κρίσης. Η δεκαεφτάχρονη συμβολή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.».

Δείτε επίσης άρθρο του ιδίου και του Α. Παπαδημάτου ΕΔΩ με τίτλο: «Βιώσιμη και Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και του κόσμου».

Δείτε επίσης άρθρο του ιδίου ΕΔΩ με τίτλο: «Βιώσιμα μοντέλα ολοκληρωμένης ανάπτυξης ορεινών περιοχών. Η περίπτωση της Ηπείρου και της Πίνδου».

Δείτε επίσης άρθρο του ιδίου ΕΔΩ με τίτλο: «Η φιλοσοφία και οι στόχοι του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».

Τα περισσότερα κείμενα του κ. Δ. Ρόκου σε σχέση με την Αξιοβίωτη Ανάπτυξη, μπορείτε να τα βρείτε στους διαδικτυακούς τόπους:

  1. http://drokos.webnode.gr
  2. http://www.ntua.gr

3-θα-μπορουσαμε-ορίσουμε-we

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s