΄Ασ’τους να λένε… αυτοί δεν ξέρουν ν’ αγαπούν»

vasilinos.wordpress.com

arxiki-web

Αρχίζοντας αυτό το άρθρο μας, θέλουμε να υπομνήσουμε σε «ορθοδόξους» που «ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων», ότι η αληθινή πίστη του Χριστού στηρίζεται σε δύο ουσιαστικά στοιχεία: στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, η οποία ως θεμέλιο απαιτεί να φρονείς ορθά περί των δογματικών αληθειών και της διδασκαλίας του Χριστού, και στην ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ, η οποία απαιτεί αυτά που ορθά πιστεύεις, ορθά και να τα πράττεις. Δεν εννοείται ορθοδοξία δίχως ορθοπραξία, ούτε ορθοπραξία δίχως ορθοδοξία.

Για μεν την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, γέγραπται γαρ: «31 Εάν υμείς μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, αληθώς μαθηταί μού εστε, 32 και γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιωαν. Η΄). Και πάλι: «19 ος εάν ουν λύση μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξη ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. Ε΄). Και γι’ αυτή την ορθή δόξα και ορθό φρόνημα, ακόμα και ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος άκουσε από τον Ιησού: «23 ύπαγε οπίσω μου, σατανά· σκάνδαλόν μου ει· ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων» (Ματθ. ΙΣΤ΄).

Για δε την ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ, γέγραπται γαρ: «24 Πας ουν όστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν ανδρί φρονίμω… 26 και πας ο ακούων μου τους λόγους τούτους και μη ποιών αυτούς ομοιωθήσεται ανδρί μωρώ..» (Ματθ. Ζ΄). Και πάλι: «21 Ου πας ο λέγων μοι Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς…» (Ματθ. Ζ΄). Και πάλι: «16 ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. Ε΄). Και ο απόστολος Ιάκωβος στο β΄ κεφ. της επιστολής του ξεκαθαρίζει: «14 Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστιν (ορθόδοξη) λέγη τις έχειν, έργα δε μη έχη; μη δύναται η πίστις σώσαι αυτόν; 15 εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνοί υπάρχωσι και λειπόμενοι ώσι της εφημέρου τροφής, 16 είπη δέ τις αυτοίς εξ υμών, υπάγετε εν ειρήνη, θερμαίνεσθε και χορτάζεσθε, μη δώτε δε αυτοίς τα επιτήδεια του σώματος, τι το όφελος; 17 ούτω και η (ενν. ορθόδοξος) πίστις, εάν μη έργα (ενν. ορθοπραξία) έχη, νεκρά εστι καθ’ εαυτήν… 20 Θέλεις δε γνώναι, ω άνθρωπε κενέ, ότι η πίστις (ενν. η ορθόδοξος) χωρίς των έργων (ενν. της ορθοπραξίας) νεκρά εστιν;… 22 βλέπεις ότι η πίστις (του Αβραάμ) συνήργει τοις έργοις αυτού, και εκ των έργων η πίστις ετελειώθη,…. 24 οράτε τοίνυν ότι εξ έργων (εκ της ορθοπραξίας) δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ (ορθοδόξου) πίστεως μόνον…. 26 ώσπερ γαρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστιν, ούτω και η πίστις χωρίς των έργων νεκρά εστι» (Ιακ. β΄). Και καταλήγοντας, ο Κύριος ημών και υμών, λέγει: «ος δ’ αν ποιήση (ορθοπραττεί) και διδάξη (ορθοδοξεί), ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. ε΄).

Ο κάθε άνθρωπος ως αυτεξούσιος, όποια ιδιότητα κι αν κατέχει (του αρχιερέως, του ηγουμένου, του ιερέως, του μοναχού, του λαϊκού), δύναται ως αυτεξούσιος να μην τηρεί τις εντολές του Θεού και να πιστεύει ό,τι θέλει, να διατηρεί τη δική του άποψη και γνώμη, και να λέει ό,τι θέλει. Όποιος όμως αγαπά τον Χριστό, θυσιάζει κάθε δικό του θέλημα, άποψή του, γνώμη του και φρόνημα και δείχνει εμπράκτως την αγάπη του σ’ Αυτόν, θυσιάζοντας το δικό του θέλημα και υπακούοντας στον Λόγο Του. Έτσι Εκείνος όρισε την αγάπη: «Εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει» (Ιωαν. ιδ΄,23). Και πάλι: «ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστιν ο αγαπών με» (Ιωαν. ιδ΄, 21). Και πάλι: «15 Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε» (Ιωαν. ιδ΄,15). Τελειώνοντας, ο Κύριός μας γνωστοποιεί: «24 ο μη αγαπών με τους λόγους μου ου τηρεί· και ο λόγος ον ακούετε ουκ έστιν εμός, αλλά του πέμψαντός με πατρός»  (Ιωαν. ΙΔ΄, 24).

Αυτά για όσους μου λέτε ότι ο τάδε κληρικός ή ο τάδε αδελφός λέγει αυτό, ο δείνα το άλλο· και επειδή το Ευαγγέλιο το ανοίγετε σπάνια, και η «βαριά θεολογία» είναι «δύσπεπτη» , σας απαντώ με λαϊκό τραγούδι: «άσ’τους να λένε, άσ’τους να πουν, αυτοί δεν ξέρουν ν’ αγαπούν». Αυτοί είναι ελεύθεροι να λένε ό,τι θέλουν κι εσείς είσθε ελεύθεροι να κάνετε την επιλογή σας, να ακούτε όποιον αγαπάτε κι εμπιστεύεστε και φέρετε εις ακέραιον την ευθύνη της επιλογής σας. Εμείς τουλάχιστον έχουμε κάνει την επιλογή μας και δεν σαλευόμεθα από τους ακατάστατους λογισμούς ανθρώπων που εκφέρουν το υπόβαθρο της καρδιάς τους: «Εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί».

————————

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ

13836-web

13924-web

13953-web

14058-web

Με τη βοήθεια του Θεού, την αμέριστη συμπαράσταση των φιλότιμων Ελλήνων και την ακούραστη συμπαράσταση των εθελοντών, η Αδελφότης του Ησυχαστηρίου μας συνεχίζει την κατά δύναμιν ανακούφιση των προσφυγόπουλων της Ειδομένης, που επιμένουν να ανοίξουν τα σύνορα ώστε να φύγουν και να μην επιβαρύνουν άλλο την Ελλάδα, την οποία αγαπούν. Αυτή την ώρα που κάνουμε την παρούσα ανάρτηση, οι εθελοντές μας, που έχουμε την τιμή να είναι σήμερα και από τα Μουδανιά, πυρετωδώς ετοιμάζουν τα χιλιάδες τοστ, βράζουν τα χιλιάδες αυγά, κ.λ.π. Η αγάπη των φιλότιμων Ελλήνων μέχρι σήμερα –βάσει των ενσφράγιστων και ενυπόγραφων δελτίων αποστολής και παραλαβής- έχει προσφέρει στα προσφυγόπουλα της Ειδομένης συνολικά περί τα 27.000 αυγά βρασμένα, 33.000 τοστ με τυρί γκούντα και 27.000 νερά εμφιαλωμένα του 0,5 L.

4 ylika

2 oloi mesa

Επίσης η αγάπη των φιλότιμων Ελλήνων έχει προσφέρει διά μέσου ημών χιλιάδες κουτιά γάλατα εβαπορέ, χιλιάδες μπισκότα, σοκολάτες, κρέμες για βρέφη, φάρμακα, ρουχισμό κ.λ.π. και τόνους ξύλα δρυός, για να ζεσταίνονται τα προσφυγόπουλα.

2 web-201446

20120617_185908

Λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν στην Ειδομένη από την μη κυβερνητική πρόνοια και πολιτική και λόγω των πολλών χιλιάδων προσφύγων που έχουν συνωστισθεί εκεί, εμείς για την εύρυθμη διανομή και ισοκατανομή των αγαθών που πηγαίνουμε στην Ειδομένη, συνεργαζόμαστε με τα πολύ φιλότιμα παιδιά της Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS”, η οποία μας απέστειλε την κάτωθι επιστολή:

PRAKSIS-web-final

              ————————————————

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης συμπαραστέκεται στα προσφυγόπουλα της Ειδομένης

Ευχαριστούμε τον πολιτιστικό Σύλλογο Ιερισσιωτών Θεσ/νικης και την Πρόεδρο του Συλλόγου κα Μαίρη Παντελιάδου, για την έμπρακτη αγάπη τους προς τα προσφυγόπουλα της Ειδομένης. Συγκεκριμένα για την αυριανή αποστολή μας έφεραν και μας παρέδωσαν 7 κιβώτια με συνολικά 582 τεμάχια γάλατα εβαπορέ των 170γρ., για τα προσφυγόπουλα, τα οποία αύριο πρωί θα παραδώσουμε στην Ειδομένη.

————————–

Η δήθεν «έκρυθμη» κατάσταση της Ειδομένης

Συνεχίζουν να δείχνουν στους τηλεοπτικούς σταθμούς «επεισόδια» στην Ειδομένη. Σας ενημερώνουμε όμως, ότι στην πραγματικότητα όλα αυτά προκαλούνται από κάποιους δημοσιογράφους που θέλουν πλάνα έντασης για τις ανάγκες τηλεθέασης των δελτίων ειδήσεων. Μετά από τα πρόσφατα γεγονότα που πρόβαλαν εχθές οι τηλεοράσεις, σήμερα ο οδηγός μας στις 7.00 το πρωί πήγε μια αποστολή στην Ειδομένη. Εκεί ρώτησαν τους παρευρισκόμενους αστυνομικούς: «Τι έγινε, παιδιά, εχθές; Είχατε επεισόδια με τους πρόσφυγες;» Η απάντηση των αστυνομικών ήταν: «Το πρόβλημα το δημιούργησαν δημοσιογράφοι, οι οποίοι ξεσήκωναν και προέτρεπαν τους πρόσφυγες να ξαπλώνουν πάνω στις γραμμές του τραίνου και να διαμαρτύρονται». Μάλιστα ο ένας εκ των αστυνομικών έβγαλε το κινητό του και έδειξε βίντεο, όπου φαινόντουσαν πίσω από τις κάμερες δημοσιογράφοι που ξεσήκωναν τους πρόσφυγες και τους προέτρεπαν να φωνάζουν και να ξαπλώνουν στις γραμμές!!

Πέραν του γεγονότος που οι δημοσιογράφοι θέλουν να δημιουργήσουν με πλάνα έντασης, φρονούμε ότι υπάρχει βαθύτερο σχέδιο, και  δυστυχώς οι απονήρευτοι πρόσφυγες αγνοώντας τα μηχανεύματα του Έλληνα «Οδυσσέα» δημοσιογράφου και πολιτικού, ενδίδουν. Κι έτσι σιγά-σιγά  τα κανάλια -κάτω από τον εκβιασμό των αδειών, αλλά και του ελέγχου των δανειακών συμβάσεων (που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός) μεταξύ καναλιών και τραπεζών- αρχίζουν και προβάλλουν όχι  τι κακό κάνουν οι Σκοπιανοί με το κλείσιμο των συνόρων, ούτε κάποιους βουλευτές και υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν τα Σκόπια ως «Μακεδονία», ούτε την καταπάτηση των διεθνών συνθηκών κ.λ.π., αλλά αρχίζουν συστηματικά και οργανωμένα να προβάλουν ότι οι πρόσφυγες δήθεν παρακωλύουν τις συγκοινωνίες, ότι το ελληνικό κράτος υφίσταται οικονομική ζημία κ.λ.π., με απώτερο σκοπό την τελική παρέμβαση των δυνάμεων καταστολής για την εκκένωση της Ειδομένης, ώστε όπως εξηγήσαμε και σε προηγούμενες αναρτήσεις μας, να μη βλάπτεται το «ίματζ» των «πολιτισμένων» Ευρωπαίων.

Υ.Γ.: Για την επόμενη αποστολή μας θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως. Ενημερώνουμε ότι και η επόμενη αποστολή πάλι δεν θα συμπεριλαμβάνει ρουχισμό, αλλά μόνο αυγά, τοστ με τυρί και γάλατα εβαπορέ για τα προσφυγόπουλα.

Ευχαριστούμε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s