«Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι – Κορωνοϊός»

vasilinos.wordpress.com

Όταν ο Μέγας Βασίλειος έστειλε την γνωστή επιστολή του στον αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη, εκείνος του απάντησε περιφρονητικά: «Ανέγνων, έγνων, κατέγνων (δεν συμφωνώ και την καταδικάζω)». Ο Μ. Βασίλειος του ανταπάντησε: «Ανέγνως, αλλ’ουκ έγνως. Ει γαρ έγνως, ουκ αν κατέγνως!». Σε αποκλειστική συνέχεια του προηγούμενου άρθρου μας, καταθέτουμε και το παρόν για όσους αδελφούς, ελλείψει αληθινής κατήχησης, έχουν διαμορφώσει μία επιφανειακή πίστη προς τον Κύριό μας Ιησού, η οποία με το παραμικρό κλονίζεται και θεωρούν ως αληθινό, ό,τι η φανταστική τους δύναμη και ο λογισμός τους τούς υποβάλλουν. Φυσικά, δεν είναι δυνατόν εδώ, με ένα άρθρο μας, να εξηγήσουμε τα μυστήρια της πίστεώς μας. Λακωνικά όμως, εμείς καταθέτουμε τη θεώρησή μας και οι νοήμονες… νοήσουσι!

«Εγώ αποκτενώ και ζην ποιήσω»

Δεν υπάρχουν δύο δυνάμεις, μία του καλού και μία του κακού. Μία είναι η Δύναμη και η αιτία του καλού και του κακού και η δύναμη αυτή είναι ο Θεός!! Είναι δόγμα ότι μία μόνον Δύναμη υπάρχει!! Για να το κατανοήσετε πολύ καλά, σας φέρνουμε ένα απλό παράδειγμα: Ένας μόνον πλανήτης και φωστήρας είναι ο αίτιος του φωτός και του σκότους, της παγωνιάς και της ζέστης: ο ήλιος. Με την ανατολή του και την παρουσία του φέρνει το φως και τη ζέστη, ενώ με τη δύση του και την απόσυρσή του επιβάλλει το σκότος και το κρύο. Έτσι ακριβώς και ο Θεός, με την παρουσία Του φέρνει το φως και όλα μαζί τα αγαθά, ενώ με την απουσία Του επέρχεται το σκότος και όλα τα κακά. Το παν είναι ο Θεός. Όμως, και η παρουσία Του στη ζωή μας οφείλεται στην προαίρεσή μας (δηλαδή όταν αγαπάμε και θέλουμε τον Αίτιο του φωτός και των αγαθών, και γι’αυτό υπακούμε στις εντολές Του και τις τηρούμε), αλλά και η απουσία Του από τον νου και την ψυχή μας πάλι οφείλεται στην κακή μας προαίρεση και στην αποστασία μας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η μοναδική δύναμη και αιτία καλού και κακού είναι ο Θεός, της οποίας δύναμης, είτε η παρουσία είτε η απουσία, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη δική μας αυτεξούσια βούληση, προαίρεση και υπακοή ή ανυπακοή στις εντολές Του. Συνεπώς, Έναν μόνο πρέπει να αγαπάμε, Έναν μόνον να φοβόμαστε, Έναν να προσέχουμε. Δεν κάνουμε αγώνα να διώξουμε το κακό, διότι το κακό δεν φεύγει με αγώνες, κόπους,… αλλά φεύγει με την παρουσία του φωτός. Δυστυχώς, στην συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών κυριαρχεί το φρόνημα ότι υπάρχει και η δύναμη του κακού, και μια ολόκληρη ζωή αγωνίζονται να διώξουν από την ψυχή τους το κακό, το σκότος, την άγνοια και όλο τον «χορό» των κακών. Αγνοούν, λοιπόν, ότι όλα αυτά φεύγουν αυτομάτως με την παρουσία του Ιησού εντός του νοός. Το κακό, το σκότος, δεν τα διώχνουν οι ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά η παρουσία του Ιησού· γι’αυτό και ενετείλατο ο Ιησούς: «Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού (εντός ημών) και όλα τα υπόλοιπα θα σας προστεθούν».

Ας δούμε τι λέει ο Θεός διά του Προφήτου Ησαΐου, συνηγορώντας στα ανωτέρω: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός… εγώ Κύριος ο Θεός, και ουκ έστι πλην εμού Θεός, ενίσχυσά σε και ουκ ήδεις με, ίνα γνώσιν οι απ’ ανατολών ηλίου και οι από δυσμών, ότι ουκ έστι Θεός πλην εμού· εγώ Κύριος ο Θεός, και ουκ έστιν έτι· εγώ ο κατασκευάσας φως και ποιήσας σκότος, ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακά· εγώ Κύριος ο Θεός, ο ποιών πάντα ταύτα… εγώ ειμι Κύριος ο κτίσας σε…» (Ησ.κεφ.ΜΕ΄,1-8).

Επίσης: «Κύριος θανατοί και ζωογονεί, κατάγει εις άδου και ανάγει· Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινοί και ανυψοί…» (Βασιλ.Α΄,κεφ.β΄,6-8). Και: «ίδετε ίδετε ότι εγώ ειμι, και ουκ έστι Θεός πλην εμού· εγώ αποκτενώ και ζην ποιήσω, πατάξω καγώ ιάσομαι, και ουκ έστιν ος εξελείται εκ των χειρών μου» (Δευτερονόμιον,κεφ.ΛΒ΄,39-40). Και: «12 και γαρ ούτε βοτάνη ούτε μάλαγμα εθεράπευσεν αυτούς, αλλά ο σος, Κύριε, λόγος ο πάντα ιώμενος. Συ γαρ ζωής και θανάτου εξουσίαν έχεις και κατάγεις εις πύλας άδου και ανάγεις…» (Σοφ.Σολομ.,κεφ.ΙΣΤ΄,12-14). Και τέλος: «Πολλά ερούμεν και ου μη εφικώμεθα, και συντέλεια λόγων· το παν εστιν αυτός… πάντα γαρ εποίησεν ο Κύριος, και τοις ευσεβέσιν έδωκε σοφίαν» (Σοφ.Σειράχ,κεφ.ΜΓ΄,στχ.27,33).

«Εν εξ αυτών ου πεσείται επί την γην άνευ του πατρός υμών»

Ο Θεός ο Παντοκράτωρ είναι ο μοναδικός κυβερνήτης αυτού του κόσμου. Μπορεί να φαίνεται ότι όλα γίνονται στην τύχη ή ανεξέλεγκτα. Μπορεί να φρονούμε ότι όσα συμβαίνουν, επιβάλλονται λ.χ. από «σκοτεινές δυνάμεις», από τη «”δύναμη” του διαβόλου» , από «κέντρα εξουσίας», από…, από… Η αλήθεια όμως, είναι μόνο μία: ότι όλα βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Θείας Πρόνοιας και όλα γίνονται μόνο με το θέλημα του Θεού. Τα καλά οφείλονται στο αγαθό και ευάρεστο θέλημά Του που εφαρμόζεται στους τηρούντες τις εντολές Του, ενώ τα κακά, οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, οφείλονται στο παραχωρητικό θέλημά Του, που εφαρμόζονται σ’αυτούς που επιλέγουν να πορεύονται σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς τους και διάγουν εν αποστασία με τον Δημιουργό τους και τις εντολές Του. (Αν και πολλάκις ο Θεός παραχωρεί και δοκιμασίες μεγάλες και στους αγίους Του, όπως στον Ιώβ κ.α., για τους λόγους που Εκείνος γνωρίζει, αλλά και για να φανεί η αρετή τους… Ο Θεός δεν επιφέρει τα κακά, αλλά αφήνει την εξέλιξη των φυσικών παρεκτροπών που οφείλονται σε δικές μας ενέργειες· ως επί το πλείστον, δεν παρεμβαίνει να σταματήσει τη φυσική εξέλιξη του κακού, που εκ του ουκ άνευ εμείς δημιουργούμε».

 Ο Θεός είναι παρών στα πάντα· το ότι εμείς δεν βλέπουμε τις πνευματικές Του ενέργειες, το θέλημά Του, την πρόνοιά Του κ.λ.π., αυτό σε καμμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι παρών, δεν είναι ενεργών. Απλά εμείς δεν διαθέτουμε το αρμόδιο όργανο, για να δούμε τις πνευματικές ενέργειές Του. Επί παραδείγματι, για να δούμε τα μικρόβια χρειαζόμαστε μικροσκόπιο, για να δούμε την θερμοκρασία μας, χρειαζόμαστε θερμόμετρο, για τους πλανήτες χρειαζόμαστε τηλεσκόπιο, για… για… για…, για τις πνευματικές ενέργειες του Θεού χρειαζόμαστε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δυνατόν με τις αισθητές ή τις νοητικές μας δυνάμεις να δούμε τις πνευματικές ενέργειες του Θεού, γι’αυτό ο Ιησούς μας είπε τι να πράξουμε, ώστε να λάβουμε την Χάρη του Αγίου Πνεύματος και καθιστώντας Την ενεργό, να βλέπουμε τον Ίδιο τον Θεό, το θέλημά Του και τις ενέργειές Του.

Όσον αφορά ότι μια δύναμη υπάρχει και μια εξουσία, σ’αυτό συνηγορούν  και τα κάτωθι. Ο Ιησούς είπε στους Αγίους Αποστόλους: «εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης» (Ματθ. ΚΗ΄,18). Για ποια, λοιπόν, κέντρα εξουσίας μιλάμε; Ακόμα θυμηθείτε τι απάντησε ο Ιησούς στον Ρωμαίο επίτροπο Πιλάτο, όταν εκείνος του είπε: «Εμοί ου λαλείς; ουκ οίδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσαί σε και εξουσίαν έχω απολύσαί σε; απεκρίθη Ιησούς· ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ’εμού, ει μη ην σοι δεδομένον άνωθεν…» (Ιωαν.ΙΘ΄,10-11).

Επίσης: «μη φοβηθήτε από των αποκτεννόντων το σώμα,…ουχί δύο στρουθία ασσαρίου πωλείται; και εν εξ αυτών ου πεσείται επί την γην άνευ του πατρός υμών. υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής πάσαι ηριθμημέναι εισί. μη ουν φοβηθήτε· πολλών στρουθίων διαφέρετε υμείς» (Ματθ.Ι΄,28-31). Αν λοιπόν, ένα σπουργίτι δεν πέφτει κάτω χωρίς το θέλημα του Θεού, κατανοείτε το αν είναι δυνατόν από μία πανδημία να πέφτουν χιλιάδες εικόνες του Θεού; Φρονώ ότι και μετά τα ανωτέρω οι νοήμονες νοήσουσι.

«Εάν δε μη υπακούσετέ μου…»

Ζούμε στον αιώνα της πλήρους νομιμοποίησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ηθικών και ανήθικων, φυσικών και παρά φύση, καλών και κακών. Αντιθέτως, την ίδια ώρα δεν αναγνωρίζουμε κανένα δικαίωμα στον Δημιουργό και Κύριο των πάντων. Ταυτόχρονα, ζούμε στον αιώνα της αποστασίας, της νομοθέτησης αντίχριστων νόμων, της ελεύθερης βλασφήμισης του Θεού και μιας ζωής θεμελιωμένης στις κακές επιθυμίες  της καρδιάς μας. Νομίζουμε εσφαλμένα δε, ότι ενώ διάγουμε εν αποστασία, ο Θεός είναι υποχρεωμένος να συνεχίζει να μας ευεργετεί και ότι δεν έχει δικαίωμα ανακωχής των θείων χαρισμάτων και ευεργεσιών Του· αυτό όμως είναι πλάνη και ευσεβής πόθος της αποστάτριας καρδιάς μας, η οποία δεν επιθυμεί τις συνέπειες της αποστασίας από τον Δημιουργό της και τον Χορηγό της ζωής της.

Η αλήθεια όμως είναι αυτή που στην Παλαιά Διαθήκη, ο  άσαρκος τότε Λόγος του Θεού, εξέφερε διά του προφήτου Μωϋσέως: «Εάν τοις προστάγμασί μου πορεύησθε και τας εντολάς μου φυλάσσησθε και ποιήσητε αυτάς, και δώσω τον υετόν υμίν εν καιρώ αυτού, και η γη δώσει τα γενήματα αυτής και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει τον καρπόν αυτών. και καταλήψεται υμίν ο αλοητός τον τρυγητόν, και ο τρυγητός καταλήψεται τον σπόρον, και φάγεσθε τον άρτον υμών εις πλησμονήν και κατοικήσετε μετά ασφαλείας επί της γης υμών, και πόλεμος ου διελεύσεται διά της γης υμών. και δώσω ειρήνην εν τη γη υμών, και κοιμηθήσεσθε, και ουκ έσται υμάς ο εκφοβών και απολώ θηρία πονηρά εκ της γης υμών. και διώξεσθε τους εχθρούς υμών, και πεσούνται εναντίον υμών φόνω·… και επιβλέψω εφ’υμάς και αυξανώ υμάς και πληθυνώ υμάς και στήσω την διαθήκην μου μεθ’υμών… και εμπεριπατήσω εν υμίν· και έσομαι υμών Θεός, και υμείς έσεσθέ μοι λαός. Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός υμών… Εάν δε μη υπακούσητέ μου, μη δε ποιήσητε τα προστάγματά μου ταύτα, αλλά απειθήσητε αυτοίς και τοις κρίμασί μου προσοχθίση η ψυχή υμών, ώστε υμάς μη ποιείν πάσας τας εντολάς μου, ώστε διασκεδάσαι την διαθήκην μου, και εγώ ποιήσω ούτως υμίν· και επιστήσω εφ’υμάς την απορίαν, την τε ψώραν, και τον ίκτερο σφακελίζοντα τους οφθαλμούς υμών, και την ψυχήν υμών εκτήκουσαν, και σπερείτε διακενής τα σπέρματα υμών, και έδονται οι υπεναντίοι υμών. και επιστήσω το πρόσωπόν μου εφ’υμάς, και πεσείσθε εναντίον των εχθρών υμών, και διώξονται υμάς οι μισούντες υμάς… και εάν έως τούτου μη υπακούσητέ μου, και προσθήσω του παιδεύσαι υμάς επτάκις επί ταις αμαρτίαις υμών. και συντρίψω την ύβριν της υπερηφανίας υμών, και θήσω τον ουρανόν υμίν σιδηρούν και την γην υμών ωσεί χαλκήν. και έσται εις κενόν η ισχύς υμών, και ου δώσει η γη υμών τον σπόρον αυτής, και το ξύλον του αγρού υμών ου δώσει τον καρπόν αυτού. και εάν μετά ταύτα πορεύησθε πλάγιοι, και μη βούλησθε υπακούειν μου, προσθήσω υμίν πληγάς επτά κατά τας αμαρτίας υμών, και αποστελώ εφ υμάς τα θηρία τα άγρια της γης και κατέδεται υμάς και εξαναλώσει τα κτήνη υμών, και ολιγοστούς ποιήσω υμάς, και ερημωθήσονται αι οδοί υμών. και επί τούτοις εάν μη παιδευθήτε, αλλά πορεύησθε προς με πλάγιοι, πορεύσομαι καγώ μεθ’υμών θυμώ πλαγίω, και πατάξω υμάς καγώ επτάκις αντί των αμαρτιών υμών. και επάξω εφ’υμάς μάχαιραν εκδικούσαν δίκην διαθήκης, και καταφεύξεσθε εις τας πόλεις υμών· και εξαποστελώ θάνατον εις υμάς, και παραδοθήσεσθε εις χείρας των εχθρών… Εάν δε επί τούτοις μη υπακούσητέ μου, και πορεύησθε προς με πλάγιοι, και αυτός πορεύσομαι μεθ’υμών εν θυμώ πλαγίω, και παιδεύσω υμάς εγώ επτάκις κατά τας αμαρτίας υμών. και φάγεσθε τας σάρκας των υιών υμών και τας σάρκας των θυγατέρων υμών φάγεσθε,.. και θήσω τας πόλεις υμών ερήμους και εξερημώσω τα άγια υμών, και ου μη οσφρανθώ της οσμής των θυσιών υμών. και εξερημώσω εγώ την γην υμών, και θαυμάσονται επ’αυτή οι εχθροί υμών οι ενοικούντες εν αυτή. και διασπερώ υμάς εις τα έθνη, και εξαναλώσει υμάς επιπορευομένη η μάχαιρα· και έσται η γη υμών έρημος, και αι πόλεις υμών έσονται έρημοι… και εξαγορεύσουσι τας αμαρτίας αυτών και τας αμαρτίας των πατέρων αυτών, ότι παρέβησαν και υπερείδόν με, και ότι επορεύθησαν εναντίον μου πλάγιοι, και εγώ επορεύθην μετ’αυτών εν θυμώ πλαγίω και απολώ αυτούς εν τη γη των εχθρών αυτών·… Εγώ ειμι Κύριος. ταύτα τα κρίματά μου και τα προστάγματά μου και ο νόμος, ον έδωκε Κύριος ανά μέσον αυτού και ανά μέσον των υιών Ισραήλ, εν τω όρει Σινά, εν χειρί Μωϋσή» (Λευϊτικόν, κεφ.ΚΣΤ΄,3-46).

Και πάλι διά του Προφήτου Μωϋσέως, μας γνωστοποιεί: «58 Εάν μη εισακούσης ποιείν πάντα τα ρήματα του νόμου τούτου τα γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω φοβείσθαι το όνομα το έντιμον το θαυμαστόν τούτο, Κύριον τον Θεόν σου, και παραδοξάσει Κύριος τας πληγάς σου και τας πληγάς του σπέρματός σου, πληγάς μεγάλας και θαυμαστάς, και νόσους πονηράς και πιστάς και επιστρέψει πάσαν την οδύνην Αιγύπτου την πονηράν, ην διευλαβού από προσώπου αυτών, και κολληθήσονται εν σοι. και πάσαν μαλακίαν και πάσαν πληγήν την μη γεγραμμένην και πάσαν την γεγραμμένην εν τω βιβλίω του νόμου τούτου επάξει Κύριος επί σε, έως αν εξολοθρεύση σε. Και καταλειφθήσεσθε εν αριθμώ βραχεί, ανθ’ων  ότι ήτε ωσεί τα άστρα του ουρανού τω πλήθει, ότι ουκ εισήκουσας της φωνής Κυρίου του Θεού σου. Και έσται ον τρόπον ευφράνθη Κύριος εφ’υμίν ευ ποιήσαι υμάς και πληθύναι υμάς, ούτως ευφρανθήσεται Κύριος εφ’υμίν εξολοθρεύσαι υμάς, και εξαρθήσεσθε εν τάχει από της γης, εις ην εισπορεύεσθε εκεί κληρονομήσαι αυτήν. Και διασπερεί σε Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έθνη απ’άκρου της γης έως άκρου της γης, και δουλεύσεις εκεί θεοίς ετέροις, ξύλοις και λίθοις, ους ουκ ηπίστω συ και οι πατέρες σου… και έσται η ζωή σου κρεμαμένη απέναντι των οφθαλμών σου, και φοβηθήση ημέρας και νυκτός και ου πιστεύσεις τη ζωή σου·…» (Δευτερον.,κεφ.ΚΗ΄,58-66).

Και πάλι: «Και έσται εάν μη εισακούσης της φωνής Κυρίου του Θεού σου, φυλάσσειν και ποιείν πάσας τας εντολάς αυτού, όσας εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον, και ελεύσονται επί σε πάσαι αι κατάραι αύται και καταλήψονταί σε. Επικατάρατος συ εν πόλει, και επικατάρατος συ εν αγρώ· επικατάρατοι αι αποθήκαί σου και τα εγκαταλείμματά σου· επικατάρατα τα έκγονα της κοιλίας σου και τα γενήματα της γης σου, τα βουκόλια των βοών σου και τα ποίμνια των προβάτων σου· επικατάρατος συ εν τω εισπορεύεσθαί σε και επικατάρατος συ εν τω εκπορεύεσθαί σε. Αποστείλαι Κύριος επί σε την ένδειαν και την εκλιμίαν και την ανάλωσιν επί πάντα, ου εάν επιβάλης την χείρά σου, έως αν εξολοθρεύση σε και έως αν απολέση σε εν τάχει διά τα πονηρά επιτηδεύματά σου, διότι εγκατέλιπές με, προσκολλήσαι Κύριος εις σε τον θάνατον, έως αν εξαναλώση σε επί της γης,… πατάξαι σε Κύριος εν απορία και πυρετώ και ρίγει και ερεθισμώ και ανεμοφθορία και τη ώχρα, και καταδιώξονταί σε, έως αν απολέσωσί σε» (Δευτερον.,κεφ.ΚΗ΄,15-23).

Και: «επένθησεν η γη, και εφθάρη η οικουμένη, επένθησαν οι υψηλοί της γης. Η δε γη ηνόμησε διά τους κατοικούντας αυτήν, διότι παρήλθοσαν τον νόμον και ήλλαξαν τα προστάγματα, διαθήκην αιώνιον, διά τούτο αρά έδεται την γην, ότι ημάρτοσαν οι κατοικούντες αυτήν· διά τούτο πτωχοί έσονται οι ενοικούντες εν τη γη, και καταλειφθήσονται άνθρωποι ολίγοιουαί τοις αθετούσιν, οι αθετούντες τον νόμον. φόβος και βόθυνος και παγίς εφ’υμάς τους ενοικούντας επί της γης… ταραχή ταραχθήσεται η γη, και απορία απορηθήσεται η γη…» (Ησαΐα,κεφ.ΚΔ΄,4-6,16-19).

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο Θεός λόγω της αποστασίας μας παραχωρεί να μας βρουν δεινά, που είναι συνέπειες της αποστασίας μας. Οι σημερινοί άνθρωποι δεν ενοχλούμεθα αν βασιλεύει σε μια πόλη η πορνεία, η αρσενοκοιτία κ.λ.π.., και δεν το θεωρούμε επικίνδυνο. Όταν σ’αυτή την πόλη αρχίζει να θερίζει λ.χ. η επιδημία του aids, τότε αυτό το θεωρούμε κακό και εκ Θεού τιμωρία. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η επιδημία του aids παραχωρήθηκε, ώστε να περιορίσει τα αίτια, να εμβάλει τον φόβο στους αμαρτάνοντας, και να αποτρέψει τους υπόλοιπους από την εκτροπή της φύσης τους και της παράβασης των εντολών Του, και να βοηθήσει τους φορείς στη μετάνοια.

To 2019 ως πρώτη κύρια αιτία θανάτου ήταν οι εκτρώσεις, οι οποίες παγκοσμίως ήταν 42 εκατομμύρια (μόνο οι δηλωμένες).

Ουδεμία ανησυχία στον κόσμο, ουδέν πρόβλημα. Τώρα που μια πανδημία έχει σκοτώσει κάποιες χιλιάδες πολίτες, όλη η παγκόσμια κοινότητα έχει τρομοκρατηθεί. Φαντάζομαι να κατανοούμε ότι ο Εντολοδότης που είπε: «ου φονεύσεις», δεν φρονεί παρόμοια με εμάς, κυρίως όταν τα φονευθέντα είναι έμβρυα που δεν μπορούν να υπερασπισθούν τη ζωή που τους ανήκει και τα δικαιώματά τους.

«υμείς δε ουκ εξελεύσεσθε έκαστος την θύραν του οίκου αυτού…»

Όταν ο Θεός είπε στον Μωϋσή να πάει στον Φαραώ και να του ζητήσει να αφήσει τον εβραϊκό λαό να φύγει, του τόνισε να του γνωστοποιήσει ότι εάν δεν υπάκουε, θα περνούσε ο Θεός εκείνη την νύχτα και θα επάτασσε κάθε πρωτότοκο εν γη Αιγύπτω (και πρωτότοκα παιδιά και πρωτότοκα ζώα) «και διελεύσομαι εν γη Αιγύπτω εν τη νυκτί ταύτη και πατάξω παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω από ανθρώπου έως κτήνους… εγώ Κύριος» (΄Εξοδος ΙΒ΄,12).

Όσον αφορά τους Εβραίους, ο Θεός ζήτησε από τον Μωϋσή να τους πει να κάνουν ως θυσία ένα πρόβατο και με το αίμα του να βάψουν την εξώπορτά τους και να μπουν μέσα στα σπίτια τους και να μην εξέλθουν για κανέναν λόγο μέχρι να ολοκληρωθεί η πληγή τιμωρίας για τον Φαραώ· «και έσται το αίμα υμίν εν σημείω επί των οικιών, εν αις υμείς εστε εκεί, και όψομαι το αίμα και σκεπάσω υμάς, και ουκ έσται εν υμίν πληγή του εκτριβήναι, όταν παίω εν γη Αιγύπτω… 22 υμείς δε ουκ εξελεύσεσθε  έκαστος την θύραν του οίκου αυτού έως πρωί» (Έξοδος ΙΒ΄, στχ.12,13,22).

Ο Θεός, ο παραχωρών την πληγή, μεριμνά και για τους πιστούς Του και εντέλλεται: «υμείς δε ουκ εξελεύσεσθε έκαστος την θύραν του οίκου αυτού».

Και σήμερα αδελφοί, ο Θεός διά των αρχόντων το ίδιο μας εντέλλεται: «υμείς δε ουκ εξελεύσεσθε έκαστος την θύραν του οίκου αυτού (έως ότου περάσει η φονική επιδημία)».

Και όπως στο προηγούμενο άρθρο μας τονίσαμε, ο Κύριός μας είπε: «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι»· και το υγειονομικό μας σύστημα το διαχειρίζεται  «ο Καίσαρας», ο οποίος ενημερώνει ότι το σύστημα υγείας της χώρας μας λόγω οικονομικής κρίσης έχει καταρρεύσει και δεν αντέχει να έχει ταυτόχρονα πλήθος ασθενών. Εάν λοιπόν αρρωστήσουμε, δεν θα νοσηλευθούμε στην Μητρόπολη, στην ενορία ή στο μοναστήρι, αλλά θα καταφύγουμε στο σύστημα υγείας, ενώ στους ανωτέρω (Μητρόπολη κ.λ.π.) θα καταλήξουμε λόγω κορωνοϊού για την κηδεία και τα μνημόσυνά μας, εάν δεν υπακούσουμε στις υγειονομικές και λοιπές αρχές της πολιτείας.

Επίσης το να υπακούσουμε στις υγειονομικές και λοιπές αρχές, το απαιτεί από εμάς ο Θεός και είναι εντολή Του. Γι’αυτό ο Απ.Παύλος, το στόμα του Χριστού μας, λέει: «αρχαίς και εξουσίαις υποτάσσεσθαι, πειθαρχείν, προς παν έργον αγαθόν ετοίμους είναι» (Τίτο κεφ.Γ΄,1) και στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους γράφει: «Πάσα ψυχή εξουσίαις υποτάσσεσθαι,… ο αντιτασσόμενος τη εξουσία, τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν, οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίμα λήψονται. (ο την εξουσία κατέχων) Θεού γαρ διάκονος εστί σοι εις το αγαθόν» (Ρωμ.ΙΓ΄, 1-10).

Επειδή δυστυχώς οι πολίτες έχουμε μία αρνητική διάθεση ως προς τους εκάστοτε κυβερνώντες (και ίσως δικαίως για άλλα προβλήματα), υπομνήουμε ότι όταν εξεδόθη το δόγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου ώστε να γίνει απογραφή, η Παναγία μας, παρότι είχαν έρθει οι ημέρες να γεννήσει και παρά το γεγονός ότι κυοφορούσε τον Θεό και από στιγμή σε στιγμή θα γεννούσε, εντούτοις έκανε υπακοή στον Καίσαρα μαζί με τον δίκαιο Ιωσήφ και «ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλιν Δαυΐδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, διά το είναι αυτόν εξ’οίκου και πατριάς Δαυΐδ, απογράψασθαι συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτώ γυναικί, ούση εγκύω. Εγένετο δε εν τω είναι αυτούς εκεί επλήσθησαν αι ημέραι του τεκείν αυτήν» (Ματθ.Β΄,11-6). Δικαιολογείτο η Υπερτέρα των Χερουβείμ να παρέμενε στο σπίτι της, όμως η Θεο-τόκος έκανε υπακοή στον Καίσαρα (ο οποίος είχε θεοποιήσει τον εαυτό του κι είχε απαιτήσει από τους πολίτες την λατρεία του και την προσκύνησή του…!!).

Επίσης θυμηθείτε ότι όταν εισήλθε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, προσήλθαν σε αυτόν οι υπάλληλοι του τότε υπουργείου Οικονομικών που εισέπρατταν τα δίδραχμα, και ζήτησαν από τον απ. Πέτρο να πλήρωνε για εκείνον και τον Ιησού. Ο απ. Πέτρος στράφηκε προς τον Ιησού, ο Οποίος του είπε: «Τι σοι δοκεί, Σίμων; οι βασιλείς της γης από τίνων λαμβάνουσι τέλη ή κήνσον; από των υιών αυτών ή από των αλλοτρίων; λέγει αυτώ ο Πέτρος· από των αλλοτρίων. Έφη αυτώ ο Ιησούς· άραγε ελεύθεροί εισιν οι υιοί. ίνα δε μη σκανδαλίσωμεν αυτούς  (λάβε στατήρα και) δος αυτοίς αντί εμού και σου» (Ματθ.ΙΖ΄,24-27).

Βλέπουμε λοιπόν, και τον Κύριό μας Ιησού και την Παναγία Θεοτόκο μας, να υπακούνε και να υποτάσσονται στις αρχές, σε όσα αφορούν τη λειτουργία του κράτους και τα οποία δεν αντίκεινται στον νόμο του Θεού. Πρέπει να έχουμε στοιχειώδη διάκριση, ώστε όταν μας ζητήσουν να κάνουμε κάτι που θα είναι αντίθετο από τις εντολές του Ιησού και της αγάπης του πλησίον, να γνωρίζουμε ότι τότε ισχύει το: «πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» (Πραξ.Ε΄,29), καθώς και το του Πέτρου και Ιωάννου: «ει δίκαιόν εστίν ενώπιον του Θεού υμών ακούειν μάλλον ή του Θεού, κρίνατε» (Πραξ. Δ΄, 19-20).

Στην περίπτωσή μας, οι κυβερνήσεις κατήργησαν λ.χ. τον νόμο περί βλασφημίας, ώστε ελεύθερα  και χωρίς συνέπειες πλέον οι άνθρωποι να βλασφημούν Αυτόν που έχυσε το Αίμα Του για τη σωτηρία μας και στον Οποίο ο Συνταγματικός νομοθέτης ομνύει και κατοχύρωσε το Σύνταγμα, και οι πιστοί δεν σηκώθηκαν από τον καναπέ και δεν βγήκαν να διαμαρτυρηθούν. Έγινε προσπάθεια να καταργηθεί το άρθρο 3 του Συντάγματος και να φύγει από το Σύνταγμα ο Χριστός, και πάλι οι πιστοί έμειναν σπίτι… Με νόμο κατήργησαν την Κυριακή ως αργία, και οι πιστοί έμειναν στο σπίτι και στον καναπέ. Νομοθετήθηκαν πλήθος αντίχριστων νόμων και Μητροπολίτες, παπάδες, πιστοί, παρέμειναν και πάλι στον καναπέ τους και ερμητικά κλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους. Μία απόλυτα ασυνεπής στάση, για την οποία ο Ιησούς θα έλεγε:  «έγνωκα υμάς ότι την αγάπην του Θεού ουκ έχετε εν εαυτοίς» (Ιωαν.Ε΄,42).

Τώρα που ο Θεός, διά των αρχών, φροντίζοντας για την προστασία της υγείας μας και της ζωής μας (της δικής μας, των ευπαθών ομάδων, των γερόντων), δίνει εντολή να παραμείνουμε μέσα στα σπίτια μας για να μην εκτεθούμε στον φονικό ιό και να μην εκθέσουμε σε κίνδυνο τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας και τους εν γένει συνανθρώπους μας, και μάλιστα οι εκκλήσεις από την πολιτεία γίνονται από έναν γλυκύτατο, ευλαβέστατο συνειδητό χριστιανό, ψάλτη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας σε Ναό της Κηφισιάς στην Αθήνα και πολύτεκνο πατέρα με επτά παιδιά, τον Καθηγητή Λοιμωξιολογίας κ. Σωτήρη Τσιόδρα, έναν επιστήμονα με σπάνια επιστημονική κατάρτιση στη λοιμωξιολογία

Τώρα λοιπόν, αντί να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη που μας προειδοποιεί και αντί να υπακούμε ευλαβικά στις αρχές, διά των οποίων ο Θεός προνοεί για την προστασία των πολύτιμων αγαθών της υγείας και της ζωής μας, τώρα το να βγούμε από το σπίτι και να πάμε στις εκκλησιαστικές συναθροίσεις, το θεωρούμε δήθεν «ομολογία πίστεως»! άκουσον, άκουσον!! και τα μέτρα «διωγμό κατά της πίστης».

Δεν μπορώ πλέον να πω τίποτα άλλο, πλην του: «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι», που είπε ο αρχαίος ημών πρόγονος Σοφοκλής (Αντιγόνη,στχ.620-623).

Η αστραπιαία μετάδοση του ιού

Αδελφοί και φίλοι μας, το μοναδικό φάρμακο για τον φονικό αυτόν ιό, είναι το υπό του Θεού διά Μωϋσέως ρηθέν«υμείς δε ουκ εξελεύσεσθε έκαστος την θύραν του οίκου αυτού έως (το πέρας της επιδημίας)..» (Έξοδος ΙΒ΄,22).

Αγαπητοί αδελφοί, αυτός ο ιός έχει κάποια γενετικά και δομικά χαρακτηριστικά που τον κάνουν μοναδικό στην αστραπιαία μετάδοσή του, μια πρωτεΐνη επιφανείας που εξηγεί γιατί μολύνει τόσο άμεσα τα ανθρώπινα κύτταρα με την επαφή. Δείτε το κάτωθι βίντεο, που δείχνει περίπου τη μετάδοση οποιουδήποτε ιού.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

(link: https://www.youtube.com/watch?v=_o9SxDFPUiA από το: University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust)

Σας λέω παρακάτω κι ένα μικρό παράδειγμα, για να καταλάβετε τον άνισο αγώνα μας με τον ιό. Λ.χ. αποφασίζει ο σύζυγος να πάει στο σούπερ- μάρκετ, παίρνει τα μέτρα του, φορά γάντια, μάσκα κ.λ.π. κι όταν φθάνει στο σούπερ- μάρκετ παίρνει ένα καροτσάκι, το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει ήδη εκατοντάδες συμπολίτες του και μεταξύ αυτών κι ένας φορέας του ιού˙ αμέσως ο ιός βρίσκεται στα γάντια του. Αρχίζει να ψωνίζει και παίρνει ένα προϊόν από το ράφι στα χέρια του. Βλέπει την τιμή κι ότι δεν του κάνει και το επιστρέφει στο ράφι˙ αυτό το προϊόν πλέον είναι φορέας για όλους όσους το πιάσουν. Ενώ ψωνίζει, χτυπά το τηλέφωνο με τον χαρακτηριστικό ήχο που υποδηλώνει ότι είναι η σύζυγος από το σπίτι˙ βάζει το χέρι του που φοράει γάντι (που εν τω μεταξύ έχει γίνει φορέας ιού όπως προαναφέραμε) στην τσέπη του (μεταδίδει στην τσέπη τον ιό) και πιάνει το κινητό τηλέφωνο στο οποίο επίσης μεταδίδει τον ιό και το βάζει στο αυτί και δίπλα στο στόμα. Του ζητά η σύζυγος να πάρει και χλωρίνη, το κλείνει και βάζει το κινητό πάλι στην τσέπη του. Πηγαίνει στο ταμείο, δίνει στην ταμία ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ (το οποίο έχει καταστήσει φορέα αφού το έπιασε με τα μολυσμένα γάντια), το παίρνει η ταμίας η οποία πλέον αφού το έπιασε, γίνεται κι αυτή φορέας με τα γάντια της (για τους υπόλοιπους). Στη συνέχεια πηγαίνει στο αυτοκίνητό του, ανοίγει με τα μολυσμένα γάντια το πορτ-μπαγκάζ και μεταδίδει τον ιό, αφήνει το καρότσι στη θέση του και πιάνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου (γίνονται φορέας), ανοίγει την πόρτα του οδηγού (που γίνεται φορέας). Βγάζει τα γάντια και τα πετά. Ξεκινά και  παίρνει τηλέφωνο (το οποίο είναι πλέον φορέας του ιού) και ενημερώνει τη σύζυγο ότι σε 15 λεπτά θα είναι στο σπίτι. Ακουμπά το τηλέφωνο  κάτω, όμως τα χέρια του πλέον είναι φορέας του ιού, που μεταδίδεται στο τιμόνι, στον λεβιέ ταχυτήτων κ.λ.π. Πέραν του ιού που θα μεταδώσει στη σύζυγό του, στα παιδιά του, στους γονείς του, μπορείς να φανταστείς πόσα θύματα θα αφήσει πίσω του;  Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι γεγονός που το βιώνουν μεγάλα κράτη, των οποίων τα υγειονομικά συστήματα καταρρέουν το ένα μετά το άλλο κι έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας και δεν προλαβαίνουν να θάβουν τους νεκρούς τους.

Αδελφοί, εάν τέσσερις (4) εβδομάδες υπακούσουμε και μείνουμε στο σπίτι, ο ιός θα έχει πλήρως αναχαιτισθεί και τα κρούσματα θα έχουν μηδενισθεί. Εάν δεν υπακούσουμε στο να παραμείνουμε τελείως σπίτι, και κάθε τόσο βγαίνουμε και πηγαίνουμε σούπερ-μάρκετ, φούρνο κ.λ.π., τότε δυστυχώς θα ζήσουμε έναν εφιάλτη απερίγραπτο και θα έχουν πολλή δουλειά οι Ιερείς (για κηδείες και μνημόσυνα).

Έχουμε μόνο μια ευκαιρία επιβράδυνσης της εξάπλωσης του ιού, αρκεί για ένα μικρό διάστημα να μιμηθούμε το παράδειγμα των έγκλειστων αγίων της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος έζησε 55 χρόνια έγκλειστος σε σπήλαιο, έως ότου έγινε 80 ετών και παρέδωσε την αγία του ψυχή στον Κύριο. Ο όσιος Θεοφάνης, Επίσκοπος Ταμπώφ Ρωσίας, το 1866 παραιτήθηκε και εγκλείστηκε για 28 χρόνια σε ένα κελί. Ο όσιος Ειρήναρχος από το Ροστόβ Ρωσίας, 38 χρόνια έγκλειστος, έφθασε σε μεγάλα μέτρα. Το ίδιο και οι άγιοι στυλίτες, όπως ο Δανιήλ που έμεινε πάνω στον στύλο 35 χρόνια!! Ο αγ. Συμεών ο Στυλίτης παρέμεινε 30 χρόνια πάνω στον στύλο. Άλλοι στυλίτες έμειναν πάνω στον στύλο χωρίς να κατέβουν επί 50 χρόνια και αυτό το έπρατταν οικειοθελώς. Από εμάς μας ζητούν για περίπου 4 εβδομάδες μόνο να παραμείνουμε στο σπίτι.

Σήμερα έχουμε 400 κρούσματα και αυτά είναι όσα είχαν γίνει φορείς πριν 10-15 ημέρες. Για το πόσοι σήμερα είναι  φορείς και μεταδίδουν τον ιό, είναι άδηλο και σε δυο εβδομάδες οι επιστήμονες φοβούνται ότι θα είναι χιλιάδες και… δεκάδες χιλιάδες. «ΣΤΩΜΕΝ (λοιπόν) ΚΑΛΩΣ».

«Εάν έχω πάσαν την πίστην…»

Δυστυχώς, πολλοί «πιστοί» ανάγουν την ανυπακοή τους στις αρχές, σε δήθεν «ομολογία πίστεως». Λένε: « Εμείς πιστεύουμε και θα πάμε στην Εκκλησία και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας προστατεύσει». Εγώ, αδελφή μου ψυχή, σου λέω ότι δέχομαι ότι όντως έχεις πίστη.  Άκουσε όμως, τι λέει ο Χριστός διά του Αποστόλου Του:  «Εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι» (Α΄Κορινθ.ΙΓ΄,2) και «Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής…» (στχ.5).

Λες ότι:  « Εγώ θα πάω κι ο Θεός θα με προστατεύσει». Δες όμως τον Θεό, όταν ακριβώς αυτό το επιχείρημα του εισηγήθηκε ο διάβολος, τι ο Θεός του απάντησε:  «λέγει αυτώ (ο διάβολος)˙ ει υιός ει του Θεού, βάλε σεαυτόν κάτω˙ γέγραπται γαρ ότι τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σου, και επί χειρών αρούσί σε, μήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδαν σου. έφη αυτώ ο Ιησούς˙ πάλιν γέγραπται, ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου» (Ματθ. Δ΄,6-7).

Ένας «πιστός» με ρωτά: «Πάτερ μου, εάν εγώ πάω στην Εκκλησία και προσκυνήσω την αγία θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, θα επιτρέψει η Παναγία και θα μ’ αφήσει να κολλήσω τον ιό;» Του λέω λοιπόν:  «Παλιά η γιαγιά είχε στο εικονοστάσι της μία απλή χάρτινη εικόνα και γονάτιζε, προσευχόταν και καθιστούσε την εικόνα του σπιτιού της θαυματουργό.

Σε ρωτώ κι εγώ, λοιπόν, με τη σειρά μου, η εικόνα η θαυματουργός της Παναγίας, μου είπες εσύ και σου είπε κι ο Ιερέας σου, ότι δεν θα σ’ αφήσει και θα σε προστατέψει. Αφού κι ο Ιερέας έτσι φρονεί, τότε γιατί έχει περιφρουρήσει τον Ναό με συναγερμό και κάμερες, να φυλάνε την θαυματουργό εικόνα;  Η εικόνα που εσένα θα σε προστατέψει, η ίδια εικόνα δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό της, τα τάματα και τον Ναό;  Πρέπει να σοβαρευτούμε, δεν ενδείκνυται η περίσταση για εμπορία της πίστης.

Ένας άλλος με ρωτά:  «Το να πάω στον Ναό για να ανάψω ένα κεράκι και να προσευχηθώ, αυτό είναι κακό;». Του απαντώ, ότι εάν δεν υπήρχε η επιδημία, φυσικά θα ήταν δείγμα ευλάβειας και ευσέβειας. Τώρα όμως, είναι “κακό”. Στον καιρό του Ιησού μας, που δεν υπήρχε επιδημία και υπήρχε ο Ναός του Σολομώντα, ο χώρος λατρείας, άκου τι τους συμβούλευσε ο Ιησούς να κάνουν: «Συ δε όταν προσεύχη, είσελθε εις το ταμείον σου, και κλείσας την θύραν σου πρόσευξαι τω πατρί σου τω εν τω κρυπτώ και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ αποδώσει σοι  εν τω φανερώ» (Ματθ., κεφ.ΣΤ΄, 6).

Περί Μυστηρίων της Εκκλησίας μας

Ο Κύριός μας Ιησούς όρισε ότι η εντός ημών Βασιλεία Του μπορεί να υλοποιηθεί μόνον α) με τη μετοχή μας στα θεία Μυστήρια της Εκκλησίας μας και β) διά της τηρήσεως των εντολών Του.

Αυτό λοιπόν, είναι δόγμα, όπως δόγμα είναι και ότι διά της μετοχής μας στα θεία Μυστήρια, λαμβάνουμε τον αγιασμό και την ίαση ψυχής και σώματος.

1)  Όμως ας δούμε κάποια δεδομένα εκ των Μυστηρίων.

Το πρώτο και μεγαλύτερο Μυστήριο, είναι το Άγιο Βάπτισμα, διά του οποίου δωρεάν μας δίνεται η άφεση των αμαρτιών, η κάθαρση εκ του προπατορικού αμαρτήματος και διά του Αγίου Χρίσματος λαμβάνουμε την Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται πλέον και ενοικεί εντός της ψυχής μας η Τριαδική Θεότης. Ερωτώ λοιπόν, οι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι, με τις θλιβερές στατιστικές περί εκτρώσεων, περί διαζυγίων, περί διαφθοράς, περί πορνείας, περί…,περί…, δείχνουν ότι είναι θεοφόροι; Δεν το δείχνουν. Έτσι, λοιπόν, ένας βαπτισμένος, στον οποίο ενοικεί η Τριαδική Θεότης, μπορεί να είναι πόρνος, μοιχός, ομοφυλόφιλος, κλέφτης, δολοφόνος;… ναι, μπορεί!! Γιατί α) ο Θεός δεν δεσμεύει την ελεύθερη βούληση, και β) γιατί ο βαπτισμένος δεν τηρεί τις εντολές, ώστε να καταστήσει ενεργό την Χάρη του Αγίου Πνεύματος˙ και ναι μεν, ο Θεός είναι παρών και Ένοικος, αλλά είναι ανενεργός. Ποια λοιπόν, η διαφορά ενός βαπτισμένου και ενός μουσουλμάνου, Εβραίου, βουδιστή, αβάπτιστου, άθεου;  Μόνο μία: ο μεν βαπτισμένος έχει την προϋπόθεση αν θελήσει, τηρώντας τις εντολές, να καταστήσει μέσα του ενεργό τη βασιλεία του Θεού, ενώ ο αλλόθρησκος πρέπει προηγουμένως να βαπτισθεί, διότι είναι αδύνατον να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του Θεού εντός του, αν δεν βαπτισθεί.

Δεύτερο Μυστήριο είναι η Θεία Κοινωνία. Είναι δόγμα, λοιπόν, ότι μεταλαμβάνουμε Σώμα και Αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Ο δε Ιερέας ενδεδυμένος με το Μυστήριο της Ιερωσύνης και δανειζόμενος ο Χριστός το στόμα και τα χέρια του Ιερέως, ο Ίδιος τελεί το Μυστήριο και το διαδίδει στους πιστούς και ο Ιερέας εύχεται:  «Αυτός, Δέσποτα, ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας σοι τας εαυτών κεφαλάς˙ ου γαρ έκλιναν σαρκί και αίματι, αλλά σοι τω φοβερώ Θεώ. Συ ουν, Δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρείαν˙… τους νοσούντας ίασαι, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών».  Είμαι λοιπόν, σαφής. Ερωτώ λοιπόν, λ.χ. από τους 100 καρκινοπαθείς που κοινώνησε ένας Ιερέας, πόσοι εκ του Ιατρού των ψυχών ιάθηκαν σωματικά;  Πόσοι ασθενείς εξ’ άλλων ασθενειών, μεταλαμβάνοντας έγιναν καλά σωματικά;  Πόσοι έκοψαν τα πάθη τους;  Πόσοι… πόσοι… Το Μυστήριο είναι όντως σωστικό, όπως και το Άγιο Βάπτισμα˙ όπως όμως και στο Άγιο Βάπτισμα αναφέραμε, κι εδώ ισχύει ότι δεν είναι σε όλους μας φάρμακο αθανασίας, αλλά ας ακούσουμε και τον Απόστολο Παύλο που λέει:  «27 ος αν εσθίη τον άρτον τούτον ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έσται του σώματος και αίματος του Κυρίου. 28 δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του ποτηρίου πινέτω˙ ο γαρ εσθίων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. διά τούτο εν υμίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί» (Α΄Κορινθ.ΙΑ΄, 27-30). Όχι λοιπόν, από τον κορωνοϊό ή το μάκτρο, αλλά κάποια κατηγορία ανθρώπων και εξ’ αυτού του ιδίου Σώματος και Αίματος αρρωσταίνει όταν αναξίως μεταλαμβάνει, και πολλοί γεύονται τον θάνατο, όπως μας λέει πιο πάνω ο Απ. Παύλος. Δεν είναι λοιπόν δικά μου, αυτά. Πιστεύω λοιπόν, να γίνεται κατανοητό ότι για να ενεργήσουν τα θεία Μυστήρια, υπάρχουν προϋποθέσεις, που δυστυχώς λόγω μη κατήχησης, αγνοούμε και ζούμε «εικονική κατά φαντασία» χριστιανική ζωή.

Ας δούμε το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα:  «ασθενεί τις εν υμίν; Προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάσθωσαν επ’ αυτόν αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόματι του Κυρίου˙ και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα, και εγερεί αυτόν ο Κύριος˙ καν αμαρτίας η πεποιηκώς, αφεθήσεται αυτώ» (Ιακωβ.Ε΄, 14-15). Είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Απόστολος Ιάκωβος και δεν χωρεί καμμία αμφιβολία, όμως υπάρχουν κι εδώ προϋποθέσεις.

Ας μας πει ένας Ιερέας από αυτούς που θεωρούν «διωγμό» κατά της χριστιανικής Εκκλησίας τα μέτρα κατά της επιδημίας, από τους λ.χ. εκατό καρκινοπαθείς στους οποίους πήγε κι έκανε Ευχέλαιο, πόσους από αυτούς ο Κύριος έγειρε και πόσους ο Ιερέας  εκήδευσε;  Και γιατί;   Εάν λοιπόν, το Μυστήριο ισχύει  κατ’ αυτόν τον Ιερέα χωρίς προϋποθέσεις, τότε όταν κάποιος προσβάλλεται από τον κορωνοϊό, ας φωνάζει αυτόν τον Ιερέα και ας οριστούν Ιερείς στα νοσοκομεία αναφοράς να κάνουν Ευχέλαιο, για να αντιμετωπισθεί η πανδημία… Ας έχουμε λοιπόν, συναίσθηση της καταστάσεώς μας και ας μη λειτουργούμε σαν σε εικονική πραγματικότητα.

Επίσης ένας Ιερέας «ομολογητής»  που επιδεικνύει την ομολογία του σαν τον απ.Πέτρο, που έλεγε στον Κύριο:  «και αν οι άλλοι σε αρνηθούν, εγώ δεν πρόκειται να σε αρνηθώ˙ και την ψυχήν μου θήσω υπέρ σου» και εφ’ όσον διαθέτει πολύ ισχυρή πίστη, τότε ο Κύριός του λέει:  «σημεία δε τοις πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει˙… επί αρρώστους χείρας επιθήσουσι, και καλώς έξουσιν» (Μαρκ.ιστ΄,17-18). Ας πάει λοιπόν, στο νοσοκομείο αναφοράς κι ας επιθήσει τας χείρας του επί των ασθενών  εκ του κορωνοϊού, ώστε να δούμε αν «καλώς έξουσιν». Ο Προφήτης Ηλίας έβαλε απέναντί του όλους τους ιερείς του Βάαλ και απέδειξε εμπράκτως την πίστη του στον αληθινό Θεό. Αν όμως εμείς δεν είμαστε σ’ αυτή την κατάσταση που ήταν ο Προφήτης Ηλίας και οι άγιοι της Εκκλησίας, που είχαν διά της τηρήσεως των εντολών καταστήσει ενεργό την Χάρη, ας ταπεινώσουμε το φρόνημα κάνοντας πρώτα ταπεινά τα ανθρώπινα, χάριν πάντα εντολής του Κυρίου μας.

Με το Μυστήριο του Γάμου, το οποίο ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει “Μέγα”, ισχύει το:  «ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω».  Ο Θεός, λοιπόν, διά του Μυστηρίου ενώνει το ζευγάρι, ευλογεί την ένωσή τους εις ένα, ευλογεί ζωήν ειρηνικήν, την εις αλλήλους αγάπη και όπως βιώσωσι κατά το Θέλημά Του, χαρίζοντας αυτοίς καρπόν κοιλίας και ευτεκνίας απόλαυσιν. Ας μας πουν, λοιπόν, από τους χριστιανικούς γάμους πόσοι διαλύονται και μάλιστα από τον πρώτο χρόνο και πόσοι τελικά σε ποσοστά επί τοις εκατό παραμένουν;  Ας μας πουν σε τι ποσοστό επί τοις εκατό η χριστιανική οικογένεια είναι ειρηνική και αγαπημένη;  Ας μας πουν, τις 300.000 εκτρώσεις ετησίως, ποιες γυναίκες τις κάνουν;  Οι μουσουλμάνοι που έχουν 7-10 παιδιά;  Ας μας πουν, πόσοι γάμοι διαλύονται με την παραμικρή κρίση; Ας μας πουν, πόσοι σύζυγοι τα έχουν καλά με τα πεθερικά τους; Πόσοι παράλληλα συζούν;  Το Μυστήριο είναι όντως Μέγα και ισχύει η ευλογία και η Χάρις του Θεού˙ όμως ισχύει ό,τι και για τα άλλα Μυστήρια που είπαμε.

Το Μυστήριο της Ιερωσύνης. Γι’ αυτό το Μυστήριο αισθάνομαι ανίκανος να μιλήσω. Ο Ιερέας είναι εκείνο το όργανο, που ο Θεός απ’ αρχής με τον Ααρών και εν συνεχεία διά των Αποστόλων, επελέγη για την τέλεση των θείων Μυστηρίων. Δεν θα πω τίποτα άλλο, απλά σας αναφέρω την ευχή του Χερουβικού ύμνου, που διαβάζει ο Ιερέας και η εν λόγω ευχή αποδίδει τη διάσταση του Μυστηρίου της Ιερωσύνης:  «Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων ταις σαρκικαίς επιθυμίαις και ηδοναίς προσέρχεσθαι ή προσεγγίζειν ή λειτουργείν σοι, βασιλεύ της δόξης˙ το γαρ διακονείν σοι μέγα και φοβερόν και αυταίς ταις επουρανίαις δυνάμεσιν. Αλλ’ όμως διά την άφατον και αμέτρητόν σου φιλανθρωπίαν ατρέπτως και αναλλοιώτως γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και αναιμάκτου θυσίας την ιερουργίαν παρέδωκας ημίν ως Δεσπότης των απάντων. Συ γαρ μόνος, Κύριε ο Θεός ημών, δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επί θρόνου χερουβικού εποχούμενος,  ο των Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος άγιος και εν αγίοις αναπαυόμενος. Σε τοίνυν δυσωπώ τον μόνον αγαθόν και ευήκοον˙ επίβλεψον επ’ εμέ τον αμαρτωλόν και αχρείον δούλον σου και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν από συνειδήσεως πονηράς˙ και ικάνωσόν με τη δυνάμει του αγίου σου Πνεύματος, ενδεδυμένον την της ιερατείας χάριν, παραστήναι τη αγία σου ταύτη τραπέζη και ιερουργήσαι το άγιον και άχραντόν σου Σώμα και το τίμιον Αίμα. Σοι γαρ προσέρχομαι κλίνας τον εμαυτού αυχένα και δέομαί σου˙ Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ’ εμού, μηδέ αποδοκιμάσης με εκ παίδων σου, αλλ’ αξίωσον προσενεχθήναί σοι υπ’ εμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα. ΣΥ ΓΑΡ ΕΙ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος, ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ και σοι την δόξαν…»

Τώρα κι εδώ ισχύει ό,τι είπαμε και για τα άλλα Μυστήρια, και γι’ αυτό κάθε  τόσο έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεγάλα σκάνδαλα. Το περιοδικό «Εκκλησία» συνεχώς ανακοινώνει καθαιρέσεις Ιερέων. Ό,τι και να είναι ο Ιερέας (ακόμα και πόρνος, μοιχός, φονιάς, κλέφτης…), εάν δεν έχει καθαιρεθεί, η τέλεση των Μυστηρίων υπ’ αυτού είναι έγκυρη, όμως δεν είναι το ίδιο με τα όσα λέει, διδάσκει κ.λ.π. Ο Ιερέας είναι ανώτερος από τους αγίους αγγέλους όταν λειτουργεί, γι’ αυτό στην ευχή της Αγίας Αναφοράς λέει:  «Ευχαριστούμεν Σοι και  υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ην εκ των χειρών ημών δέξασθαι κατηξίωσας, καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά…».

Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα Μυστήρια.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Αγαπητοί μου αδελφοί, η χώρα μας κρατούσε τους φορείς του ιού στο 5 για πολύ καιρό, έως ότου οι προσκυνητές εκ των Αγίων Τόπων ήρθαν και διέδωσαν τον ιό, θέτοντας πολλούς νομούς σε μεγάλη δοκιμασία και εξαπλώνοντας τον ιό ανεξέλεγκτα. Ο πρώτος δε νεκρός εκ του κορωνοϊού είναι ένας ευλαβής χριστιανός, από αυτούς που είχαν πάει στους Αγίους Τόπους και είχε πάει για την εκπλήρωση ενός τάματός του για μία επιτυχημένη δύσκολη εγχείριση καρδιάς, στην οποία είχε πρόσφατα υποβληθεί!!

Η Τουρκία κρατούσε τους φορείς σε 1-2 κρούσματα, όμως ξαφνικά 10.000 προσκυνητές επέστρεψαν από την Μέκκα, και κάποιοι εξ αυτών διαγνώσθηκαν με ιό και τέθηκαν και οι 10.000 σε καραντίνα, και είναι άγνωστο πόσοι εξ’αυτών μετέφεραν τον ιό.

Εάν δεν πηγαίνουμε αυτό το διάστημα στην Εκκλησία και παραμένουμε με κλεισμένες τις θύρες μας μέσα στην οικία μας, μην ανησυχείτε, ο Κύριος ημών εισέρχεται «κεκλεισμένων των θυρών». Γέγραπται γαρ: «Ούσης ουν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των σαββάτων, και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς˙ ειρήνη υμίν» (Ιωαν.Κ΄,19). Αν εμείς δεν πάμε στην Εκκλησία για τον φόβο μην βλάψουμε τον αδελφό μας, έρχεται ο Ιησούς στην κατ’οίκον εκκλησία μας.

Προϋπόθεση δε, για να αποστείλει στους Αγίους Αποστόλους το Άγιον Πνεύμα, ήταν να μην βγουν από το υπερώο των Ιεροσολύμων «Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος, ο εστιν εγγύς Ιερουσαλήμ, σαββάτου έχον οδόν. και ότε εισήλθον, ανέβησαν εις το υπερώον ου ήσαν καταμένοντεςούτοι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν τη προσευχή και τη δεήσει συν γυναιξί και Μαρία τη μητρί του Ιησού και συν τοις αδελφοίς αυτού» (Πραξ.α΄,12-14) και «και εν τω συμπληρούσθαι την ημέραν της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτόκαι επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου…» (Πραξ.β΄, 1-4), και το Άγιο Πνεύμα «κεκλεισμένων των θυρών επήλθε».

Αυτά είχα να παραθέσω στην αγάπη σας, σεβόμενος απόλυτα την όποια διαφορετική δική σας άποψη. Δεν έχω χρόνο για διάλογο, για λύση αποριών και για απάντηση σε ερωτήσεις σας. Θέστε στον Πνευματικό σας το παρόν άρθρο και «όσα εάν είπωσι υμίν τηρείν, τηρείτε». Εγώ ως αδελφός σας, έγραψα το παρόν άρθρο και όχι ως εξουσίαν έχων (κρατική ή εκκλησιαστική) και ζητώ να εύχεσθε.

Εάν σε κάποιον αδελφό αρέσει αυτό το άρθρο και πιστεύει ότι θα ωφελήσει τους φίλους του, ας το κοινοποιήσει.

Τελειώνοντας, παρακαλώ την αγάπη όλων σας, καθήμενοι στο σπίτι ας επενδύουμε α) στην Μετάνοια, β) στην ευχαριστία και δοξολογία μας προς το Θεό, ο Οποίος διά των αρχόντων μεριμνά για την ασφάλειά μας και την προστασία μας, διά της παραμονής μας εντός των οικιών μας με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, και γ) και το κυριότερο, σ’αυτόν τον άνισο «πόλεμο», ας θυμόμαστε ότι για χάριν μας αναλαμβάνουν προσωπική μάχη με τον φονικό ιό οι αδελφοί μας (νοσηλευτές, ιατροί, προμηθευτές νοσοκομείων, φαρμακοποιοί), και για όλους αυτούς αλλά και για τους αδελφούς μας που εργάζονται στα σούπερ-μάρκετ και δέχονται καθημερινά χιλιάδες κόσμο και για όλους τους εργαζομένους σε παρεμφερή μαγαζιά, όπως και για όλους εκείνους που η δημόσια διοίκηση χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του λαού και της πολιτείας (αστυνομικούς, στρατό κ.λ.π.), λαμβανομένου υπόψη ότι η πατρίδα μας έχει τον μεγαλύτερο πειρασμό αυτή τη στιγμή πάνω στη γη, δεδομένης α) της δεκαετούς κρίσης που πτώχευσε την πατρίδα μας και μας βρήκε τώρα και η επιδημία με σαθρό υγειονομικό σύστημα κ.λ.π., β) δεδομένου του μεταναστευτικού, γ) δεδομένων των επιβουλών των Τούρκων στην Θράκη και το Αιγαίο, δ) δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας μας το δίνουμε για το επαχθές χρέος στους στυγνούς τοκογλύφους συμμάχους και εταίρους μας, και ε) της φονικής επιδημίας

Ταπεινά ευχόμαστε για όλους, η Χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διά πρεσβειών της Κυρίας ημών Θεοτόκου, της Φοβεράς Προστασίας, να σκεπάσει πάντας υμάς.

Εύχεσθε και υπέρ ημών.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s