«Εγράφη τω δακτύλω του Θεού»

vasilinos.wordpress.com

Η κυβέρνηση κάτω από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και προκειμένου να μην διενεργείται συνωστισμός στα σούπερ-μάρκετ και εκτίθεσθε στον φονικό ιό, νομοθέτησε να μένουν ανοιχτά και την ημέρα της Κυριακής αργίας, και όρισε μάλιστα και διευρυμένο καθημερινό ωράριο. Εμείς όμως, ως συνειδητοί χριστιανοί, πρέπει να τηρήσουμε την εντολή του Κυρίου μας και δεν πρέπει κανένας χριστιανός να πάει την ημέρα της Κυριακής αργίας  να ψωνίσει.

Υπενθυμίζουμε  Α) ότι: «ελάλησε Κύριος προς Μωϋσήν λέγων· και συ σύνταξον τοις υιοίς Ισραήλ λέγων· οράτε, και τα σάββατά μου φυλάξεσθε· σημείον εστι παρ’εμοί και εν εμοί εις τας γενεάς υμών, ίνα γνώτε ότι εγώ Κύριος ο αγιάζων υμάς. και φυλάξεσθε τα σάββατα, ότι άγιον τούτο εστι Κυρίω υμίν· ο βεβυλών αυτό θανάτω θανατωθήσεται· πας ος ποιήσει εν αυτώ έργον, εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ μέσου του λαού αυτού. έξ ημέρας ποιήσεις έργα, τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα, ανάπαυσις αγία τω  Κυρίω· πας ος ποιήσει έργον τη ημέρα τη εβδόμη, θανατωθήσεται. και φυλάξουσιν οι υιοί Ισραήλ τα σάββατα ποιείν αυτά εις τας γενεάς αυτών· διαθήκη αιώνιος εν εμοί και τοις υιοίς Ισραήλ σημείον εστιν εν εμοί αιώνιον ότι έξ ημέραις εποίησε Κύριος τον ουρανόν και την γην και τη ημέρα τη εβδόμη επαύσατο και κατέπαυσε. Και έδωκε Μωϋσή, ηνίκα κατέπαυσε λαλών αυτώ εν τω όρει τω Σινά, τας δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας γεγραμμένας τω δακτύλω του Θεού….» (Έξοδος, ΛΑ΄ 12-18).

«Μνήσθητι την… ημέραν των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. έξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου· τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου· ου ποιήσεις εν αυτή παν έργον, συ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο παις σου και η παιδίσκη σου, ο βους σου και το υποζύγιόν σου και παν κτήνος σου και ο προσήλυτος ο παροικών εν σοι. εν γαρ έξ ημέραις εποίησε Κύριος τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς και κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη· διά τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν την εβδόμην και ηγίασεν αυτήν» (Έξοδος Κ΄, 8-12).

Με την Ανάσταση του Κυρίου μας την Κυριακή, η ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος μετέθεσε την ημέρα πλέον της αργίας από το Σάββατο στην Κυριακή, την δε θανατική ποινή η Εκκλησία μας την κατήργησε, λόγω της εντολής της αγάπης.

Όμως στους παραβάτες της εντολής, ισχύει ο πνευματικός νόμος. Λ.χ. δεν είναι δυνατόν να είμαστε κλεισμένοι έξι ημέρες στο σπίτι και να επιλέγουμε να βγούμε την Κυριακή, για να ψωνίσουμε, καταπατώντας και καταφρονώντας την εντολή της αργίας και να θέλουμε να μας προστατεύσει ο Χριστός· δεν μας σκεπάζει σε τέτοια περίπτωση η Χάρις Του από «τον φονικό ιό».

—————————————————

Β) Επίσης οι χριστιανοί δεν πρέπει να πηγαίνουμε για ψώνια στα μαγαζιά την Κυριακή, για την αγάπη των αδελφών μας. Ιδίως αυτό το διάστημα, αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν πολύ διευρυμένο ωράριο, καθημερινά συναναστρέφονται με χιλιάδες άτομα, εκθέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο. Εάν λοιπόν, ψωνίζουμε την Κυριακή, τους στερούμε το δικαίωμα κάτω από αυτές τις αντίξοες και θανατηφόρες συνθήκες, να κάνουν μία ανάπαυλα την Κυριακή για να ανανεώσουν τις δυνάμεις τους, ώστε να συνεχίσουν από Δευτέρα το ηρωϊκό τους πλέον και επικίνδυνο έργο. Όμως αυτοί οι αδελφοί μας είναι άνθρωποι, εικόνες του Θεού όπως κι εμείς, είναι οι δικοί μας άνθρωποι, δεν είναι «ζώα»! Είναι χριστιανικό, εμείς επτά ημέρες να είμαστε στο σπίτι και να «κουραζόμαστε από την ξεκούραση» και οι άλλοι αδελφοί να πέφτουν από τα πόδια τους, να εκθέτονται καθημερινά στον φονικό ιό και να τους στερούμε τη δυνατότητα μία ημέρα να ξεκουραστούν; (καθώς τα μικρότερα σούπερ-μάρκετ έχουν λιγοστό προσωπικό για να εναλλάσσεται). Δεν γινόμαστε εμείς αίτιοι για την αντίχριστη αυτή νομοθεσία; Πού είναι, λοιπόν, η τήρηση της εντολής του Θεού; Πού είναι η τήρηση της προς τον πλησίον αγάπης;

Πρέπει να καταργηθεί ο νόμος που καταργεί την αργία της Κυριακής, κι αυτό πρέπει να γίνει με το να τηρήσουμε όλοι την εντολή της αργίας και κανένας να μην βγει Κυριακή να ψωνίσει, ώστε να αναγκασθεί η κυβέρνηση να αποσύρει τον νόμο· και αυτό πρέπει να το κάνουμε χάριν της αγάπης του Θεού και της αγάπης προς τον πλησίον. Φυσικά όφειλαν άλλοι να κάνουν αυτή την προτροπή και έκκληση, αλλά δυστυχώς…

Όσοι συμφωνείτε με το άρθρο, παρακαλώ κοινοποιήστε το παρόν άρθρο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s