Επειδή δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι… (περί “εμβολίου covid-19”)

vasilinos.wordpress.com

Στα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των υγειονομικών αρχών να ενημερώνουν λεπτομερώς τον πολίτη για κάθε φάρμακο, εμβόλιο κ.λ.π. που εγκρίνουν να του χορηγηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν χρειασθεί να χορηγηθεί στον πολίτη  το εμβόλιο, εκείνος έχει το απόλυτο δικαίωμα να γνωρίζει λεπτομερώς και επακριβώς πώς αυτό επενεργεί, τι μεσοπρόθεσμες –και μακροπρόθεσμες– παρενέργειες υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσει και επιπλέον, αν εγκρίνεται να το κάνει ακόμη κι όποιος πάσχει από άλλες χρόνιες ασθένειες και από ποιες ακριβώς.

Όταν πηγαίνουμε στο φαρμακείο και ζητάμε το πιο απλό φάρμακο (λ.χ. το depon), ανοίγοντας τη συσκευασία του, βρίσκουμε ένα μεγάλο φυλλάδιο οδηγιών για τον χρήστη, το οποίο λεπτομερώς και αναλυτικά αναφέρει: «Τι πρέπει να γνωρίζετε για το φάρμακο «depon». Καταγράφει ενδείξεις, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, ανεπιθύμητες παρενέργειες, ημερομηνία λήξης του φαρμάκου, επί πόσες ώρες παρέχει στον οργανισμό την ενέργειά του κ.λ.π. Έτσι λοιπόν, πριν να λάβεις αυτό το απλό φάρμακο, ενημερώνεσαι προηγουμένως αναλυτικά και απόλυτα για τα προαναφερθέντα και στη συνέχεια με απόλυτη προσωπική σου ευθύνη το λαμβάνεις ή όχι.

Αντιθέτως όμως, στο επίμαχο εμβόλιο πού καλούμαστε να κάνουμε για τον «covid-19», οι απλοί πολίτες ούτε καν το κουτί του εμβολίου έχουμε, ούτε πρόσβαση στις οδηγίες της εταιρείας μπορούμε να έχουμε (αν υπάρχουν κιόλας, καθώς μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχουν). Εκείνο λοιπόν που έχουν και μας παρουσιάζουν είναι έναν Μητροπολίτη να εμβολιάζεται «από τον Θεούλη», καθώς και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό της χώρας την ώρα που εμβολιάζονται· αυτά τα πρόσωπα προβάλλονται από τα ΜΜΕ ως παραδείγματα προς μίμηση. Εμείς όμως, δεν αισθανόμαστε ως «μιμητικά όντα» (παπαγάλοι) ούτε ως «ινδικά χοιρίδια» προς πειραματισμό. (Βέβαια, εάν το εμβόλιο το έκανε ένας θεοφόρος άγιος, με ενεργό τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος εντός του, τότε προφανώς θα υπερίσχυε η εμπιστοσύνη μας σ’ αυτόν από την εμπιστοσύνη στη δική μας λογική. Γέγραπται γαρ: «ο νόμος γαρ ανθρώπους καθίστησιν αρχιερείς έχοντας ασθένειαν» (Εβρ. Ζ΄,28). Επίσης άλλα θα  ήταν τα δεδομένα, εάν συνοδικώς η Εκκλησία αποφαινόταν: «Τάδε λέγει Κύριος», λαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη όμως, εάν στη συνέχεια αποδεικνυόταν ότι δεν είχε ούτε ρωτηθεί, ούτε πει ο,τιδήποτε ο Κύριος…).

Φυσικά, ούτε είναι δυνατόν να υπακούσουμε επιπόλαια στις όποιες προσωπικές (δίχως νομική ευθύνη) γνώμες και απόψεις διαφόρων ιατρών που τις αναφέρουν στα ΜΜΕ για το τι σκέφτονται να πράξουν οι ίδιοι, οι οποίοι κατά τα άλλα μας είναι αγαπητοί, άξιοι σεβασμού και προσοχής και δεν φέρουν καμία ευθύνη, προβάλλοντας την όποια προσωπική τους γνώμη και άποψη.

Ακούγοντας στις ημέρες μας πάρα πολλά που ανάγονται στο φρόνημα εκ του οποίου διακατεχόμεθα, ένας Μητροπολίτης λέει, δεν θα ρωτήσεις τον πνευματικό σου για το αν θα κάνεις ή όχι το εμβόλιο, διότι είναι καθαρά ιατρικό θέμα. Άλλος Μητροπολίτης λέει ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να αποφανθεί Συνοδικώς περί του εμβολίου, διότι είναι θέμα καθαρά ιατρικό και όχι πνευματικό· «επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος», αν αναφέρω τα όσα ακούσθηκαν και ακούγονται.

Το θέμα του «εμβολίου covid-19» (η ανάγκη της κατασκευής του κ.λ.π.), φυσικά είναι αρχικά θέμα της ιατρικής επιστήμης, για την οποία φρονούμε, όπως η Γραφή μας διδάσκει: «Τίμα ιατρόν… και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος [....]· Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα, και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθιεί αυτοίς […] και αυτός έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις αυτού· εν αυτοίς εθεράπευσε και ήρε τον πόνον αυτού [....], και ιατρώ δος τόπον, και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος, και μη αποστήτω σου, και γαρ αυτού χρεία. έστι καιρός ότε και εν χερσίν αυτών ευοδία· και γαρ αυτοί Κυρίου δεηθήσονται, ίνα ευοδώση αυτοίς ανάπαυσιν και ίασιν χάριν εμβιώσεως» (Σοφ.Σειράχ ΛΗ΄,1,4,6-7,12-14).

Πέραν τούτου όμως, εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί φρονώντας ορθώς, φρονούμε ότι την κυριότητα της ψυχο-σωματικής μας υποστάσεως την έχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεδομένου ότι «σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιω. Α΄,14). Και ο απόστολος Παύλος έλεγε στους Έλληνες (Κορινθίους): «Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστε και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν; ει τις τον ναόν του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός· ο γαρ ναός του Θεού άγιός εστιν, οίτινές εστε υμείς» (Α΄ Κορ. γ΄, 16-17). Και πάλι: «ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστιν, ου έχετε από Θεού, και ουκ εστέ εαυτών; ηγοράσθητε γαρ τιμής· δοξάσατε δη τον Θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών, άτινά εστι του Θεού»  (Α΄ Κορ. στ΄, 19-20).

Φρονούμε λοιπόν ότι εντός μας υπάρχει –από του Αγίου Βαπτίσματος– Ένοικος ο Κύριος, ο Οποίος εντέλλεται να ζητάμε να γίνεται στο σώμα και στην ψυχή μας το δικό Του θέλημα  (αφού έχει την κυριότητα) και όχι το όποιο δικό μας ή των άλλων· γι’αυτό και μας υπέδειξε να προσευχόμαστε λέγοντας: «Πάτερ ημών… γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ και επί της γης». Δεν ομολογούμε μόνο ότι «εξηγόρασεν ημάς ο Κύριος τω τιμίω Του αίματι, τω σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς», αλλά και φρονούμε ότι ο εξαγοράσας εμάς, έχει και την κυριότητα.

Το θέμα λοιπόν του εμβολίου είναι για εμάς τους ορθοδόξους χριστιανούς καθαρά θέμα πνευματικό και ανάγεται στο ερώτημα: -Τι θέλει ο Κύριος του σώματος και της ψυχής μας να κάνουμε με το εμβόλιο; (και φυσικά όχι μόνο αυτό). Δεν μας ενδιαφέρει να δούμε τι κάνει ο κάθε Μητροπολίτης (που δείχνει να έχει –ως αυτεξούσιος– αυτός την κυριότητα της ψυχοσωματικής του υποστάσεως· άλλωστε, σεβόμαστε το φρόνημα και τη θέληση του κάθε μητροπολίτη, όπως και κάθε ανθρώπου, που ως αυτεξούσιος επιλέγει τον τρόπο που θα ενεργήσει), αλλά μας ενδιαφέρει μόνο να δούμε τι θέλει ο Κύριος και Ένοικος του σκηνώματός μας, ο Οποίος είναι και ο Χορηγός της ζωής μας·

Εδώ τίθεται πλέον το μείζον ερώτημα που έθεσε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλιά του Ισραήλ, όταν προέκυψε ένα μεγάλο πρόβλημα με τον Σύριο βασιλέα: «ουκ έστιν ώδε προφήτης του Κυρίου και επερωτήσομεν τον Κύριον δι’ αυτού;» (Γ΄ Βασιλειών ΚΒ΄,7). Ο Ιωσαφάτ δηλαδή αναζήτησε να δει αν υπήρχε προφήτης που να έχει επικοινωνία με τον Θεό, ώστε να ρωτούσε ο προφήτης τον Θεό ποιο είναι το θέλημά Του. Ο βασιλιάς απάντησε στον Ιωσαφάτ: «εις εστίν ανήρ εις το επερωτήσαι δι’ αυτού τον Κύριον… Μιχαίας».  Αφού κάλεσαν τον Μιχαία, εκείνος απεκρίθη στον απεσταλμένο: «ζη Κύριος, ότι α εάν είπη Κύριος προς με, ταύτα λαλήσω» (Γ΄ Βασιλ. ΚΒ΄,14). Πήγε λοιπόν ο Μιχαίας και είπε λεπτομερώς τι ακριβώς ο Κύριος του είπε και ποιο τελικό αποτέλεσμα θα υπάρξει (και όλα έγιναν ακριβώς όπως ο προφήτης Μιχαίας τους ανήγγειλε).

Σήμερα γεννάται επιτακτικά και σε εμάς το ίδιο εύλογο ερώτημα που διατύπωσε και ο Ιωσαφάτ: -Υπάρχει σήμερα στην εν Ελλάδι ορθόδοξη Εκκλησία κάποιος προφήτης του Θεού, ώστε δι’ αυτού να επερωτήσουμε τον Κύριο ποιο είναι το θέλημά Του για τον ναό Του (το σώμα μας) στον οποίο ενοικεί; Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι αν και οι «εν ημίν άγιοι» είναι «μάρτυρες», «ομολογητές» και «υπερασπιστές της Θείας Κοινωνίας», όμως στερούμεθα της στοιχειώδους «θείας επικοινωνίας»! Τώρα, πώς γίνεται να έχεις κοινωνία με τον Θεό, αλλά να μην έχεις επικοινωνία μαζί Του, αυτό είναι μυστήριο!! Δείχνουμε να μην έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με Αυτόν που δεν είναι μακριά στους ουρανούς, αλλά βρίσκεται εντός του εαυτού μας, κι αυτό γιατί εμείς είμαστε εκτός εαυτού… Ο μαθητής της αγάπης μας υπομνήει: «και υμείς, το χρίσμα ο ελάβετε απ’ αυτού, εν υμίν μένει, και ου χρείαν έχετε ίνα τις διδάσκη υμάς, αλλ’ ως το αυτό χρίσμα διδάσκει υμάς περί πάντων» (Α΄ Ιωαν. β΄, 27).

Αφού με ειλικρίνεια και ταπεινοφροσύνη, λοιπόν, ομολογήσουμε ότι ούτε Θεία Κοινωνία ούτε θεία επικοινωνία έχουμε, για να ρωτήσουμε τον ίδιο τον Κύριο, γι’αυτό –κάνοντας χρήση του θείου δώρου της λογικής– ας απευθύνουμε καλοπροαίρετα προς το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες αρχές τα κάτωθι ερωτήματα, ώστε κατόπιν εν πλήρει γνώσει να λάβουμε την απόφαση να κάνουμε το εμβόλιο, υπακούοντας πάντα στον Λόγο του Κυρίου μας: «και ιατρώ δος τόπον, και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος, και μη αποστήτω σου, και γαρ αυτού χρεία» (Σοφ.Σειράχ ΛΗ΄,12).

1) Παρακαλούμε να εκδοθεί αρμοδίως ένα φύλλο οδηγιών για τον πολίτη (όπως λ.χ. αυτό που υπάρχει μέσα στο Depon ή στο κουτί βιταμίνης C), που υπευθύνως θα μας παρέχει κάθε πληροφορία περί του εν λόγω εμβολίου. Οι πληροφορίες ότι τώρα τα εμβόλια «είναι στον προμαχώνα», τώρα έκανε εμβόλιο ο τάδε πολιτικός, Δεσπότης, ιατρός…, τόσοι πεθαίνουν, τόσοι διασωληνώνονται, δεν είναι το θέμα μας. Πρέπει δε να ενημερωθούμε άμεσα για τα κάτωθι:

2) α) Το νανοσωματίδιο (τα λιπίδια που περικλείουν το mRΝΑ του ιού) και το mRΝΑ που εισάγεται διά του εμβολίου στον ανθρώπινο οργανισμό, πόσο διάστημα ακριβώς παραμένουν ενεργά εντός του οργανισμού που το δέχθηκε; β) Πώς καταστρέφεται; Και πότε τελικώς σταματά να παρέχει τις πληροφορίες του στο κύτταρο; Διότι αυτή η πληροφορία έχει άμεση σχέση με τις όποιες μακροπρόθεσμες συνέπειες.

3) Διά του εμβολίου παράγεται η πρωτεΐνη του ιού εντός του οργανισμού μας, που βοηθά το ανοσοποιητικό μας σύστημα να παράγει αντισώματα και ειδικά κύτταρα εναντίον της πρωτεΐνης του ιού. Πόσο διάστημα παραμένει στον οργανισμό μας; Και τα παραχθέντα αντισώματα για πόσο διάστημα μας παρέχουν ανοσία και προστασία από τον covid-19; Αυτός δηλαδή που κάνει το εμβόλιο τώρα τον Δεκέμβριο, μέχρι πότε (για πόσο ακριβώς διάστημα) το εμβόλιο θα του παρέχει προστασία και ασφάλεια από τον covid-19;

4) Διά της χορηγήσεως του εμβολίου καταργούνται στον εμβολιαζόμενο τα μέχρι τώρα προστατευτικά μέτρα (μάσκα, αποστάσεις, πλύσιμο χειρών με αντισηπτικό); Το εμβόλιο καλύπτει περί 90% τους λήπτες. Πώς ένας λήπτης γνωρίζει ότι δεν είναι εξ εκείνων που εμπίπτουν στο 5% ή στο 10% που το εμβόλιο δεν τους παρέχει προστασία και ανοσία;

5) Διά των τηλε-συζητήσεων και τηλε-ανακοινώσεων(!!) μας κατέστησαν γνωστές ορισμένες συνέπειες και άμεσες παρενέργειες που παρουσιάστηκαν κατά τη χορήγηση του εμβολίου (ερυθρότητα και πρίξιμο στο σημείο που γίνεται το εμβόλιο, κεφαλαλγία, πυρετός, καταβολή δυνάμεων, πόνος στις αρθρώσεις κ.λ.π., όχι όλες μαζί σε όλους). Είναι γνωστό όμως ότι το εν λόγω εμβόλιο το παρήγαγαν, δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε σε διάστημα 8 μηνών (θυμίζοντας τη διαφήμιση: «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»), ενώ τα υπόλοιπα εμβόλια που κάναμε μέχρι τώρα, χρειάστηκαν περί τα 8 χρόνια για να δοκιμασθούν επαρκώς και να εγκριθούν. Επίσης το εν λόγω εμβόλιο κατασκευάσθηκε –για λόγους ταχύτητας– με τη νέα γενετική τεχνολογία (μοριακή βιολογία), διά της οποίας για πρώτη φορά γίνεται στον ανθρώπινο οργανισμό εμβόλιμη έγχυση γενετικής πληροφορίας (γνωστής ως mRNA). Ως γνωστόν, οι συνέπειες και παρενέργειες της χρήσης μιας νέας τεχνολογίας έπονται κατά πολύ της χρήσης της.

Κατόπιν των ανωτέρω, η κατασκευάστρια εταιρεία «Pfizer-BioNΤech» και οι εγκριτικές αρχές, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), o  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας και Φαρμάκων (ΕΜΑ), το Γερμανικό Ινστιτούτο «Πάουλ Έρλιχ» (που ήλεγξε και ενέκρινε το εμβόλιο προς χρήση στους ευρωπαίους πολίτες) και τέλος ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) και το Υπουργείο Υγείας, οφείλουν να μας πληροφορήσουν αντικειμενικά, τεκμηριωμένα και κυρίως υπεύθυνα εάν:

α) Υπήρχε δυνατότητα έρευνας μακροπρόθεσμων συνεπειών;

β) Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες (και όχι άμεσες) συνέπειες της χορήγησης του εμβολίου της νέας τεχνολογίας mRNA;

Υπομνήουμε ότι στο παρελθόν, φαρμακευτικές εταιρείες «κολοσσοί» κατασκεύασαν  πολλά φάρμακα που τα πρόβαλαν ως «σωτήρια» και τα οποία οι ανωτέρω οργανισμοί τα ενέκριναν ασμένως, παρ’ όλα αυτά στη συνέχεια μετά από χρόνια έγιναν γνωστές οι ολέθριες συνέπειες που επέφεραν στους χρήστες και τότε οι ίδιοι εγκριτικοί μηχανισμοί επέβαλαν την… απόσυρσή τους, ως άκρως επικίνδυνα για τον άνθρωπο! Συνεπώς, το επιχείρημα ότι αυτοί οι οργανισμοί τα ενέκριναν –κάτω μάλιστα από τις «επείγουσες καταστάσεις» που όλοι γνωρίζουμε– δεν μας προσθέτει αδιάκριτη πίστη σ’ αυτές. Και δεν θέλουμε να υπεισέλθουμε σε περαιτέρω θέματα, όπως κατά πόσο οι ιατροί επιστήμονες που εργάζονται σ’ αυτούς τους εγκριτικούς μηχανισμούς, υπηρετούν τις φαρμακευτικές εταιρείες για ίδιον όφελος.

6) Στις μελέτες που παρέδωσαν οι εταιρείες στη δημοσιότητα, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ομάδες των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων ούτε των ατόμων με αυτοάνοσα νοσήματα. Λόγω λοιπόν του ότι γι’ αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού δεν υπάρχουν δεδομένα, παρακαλούμε να απαντηθεί το ερώτημα: α) Στα ανοσοκατεσταμένα άτομα πρέπει να γίνεται το εμβόλιο; Β) Ωφελούνται από αυτό το εμβόλιο και είναι ακίνδυνο γι’ αυτά τα άτομα; γ) Ποια προστασία και ασφάλεια τους παρέχει; Τα ίδια ερωτήματα ισχύουν και για τα άτομα με τα αυτοάνοσα νοσήματα.

7) Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι πολλά άτομα που εμβολιάστηκαν, υπέστησαν αλλεργικό σοκ. Μάλιστα στο νοσοκομείο του Σικάγου «Αdvocate Condell Medical Center» διέκοψαν τον εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού τους, λόγω σοβαρών αλλεργικών παρενεργειών που εμφανίσθηκαν στους εμβολιασθέντες από το εμβόλιο mRNA της Pfizer. Μάλιστα, ο διευθυντής του κέντρου βιολογικών ερευνών του FDA ανακοίνωσε ότι: «Είναι άγνωστο ακόμη τι προκαλεί τις αλλεργικές αυτές αντιδράσεις και γι’ αυτό επειγόντως ξεκινήσαμε έρευνες γι’ αυτές τις περιπτώσεις». Μάλιστα και στους λίγους που εμβολιάστηκαν εδώ, εμφανίστηκε παρενέργεια αλλεργίας. Οφείλει να απαντηθεί λοιπόν το ερώτημα εάν οι αλλεργικοί ή αυτοί που τελούν υπό φαρμακευτική αντιαλλεργική αγωγή, πρέπει να κάνουν το εμβόλιο ή όχι.

8) Οι έγκυες γυναίκες κάνει να εμβολιασθούν; Η γενετική mRNA πληροφορία εισέρχεται στα κύτταρα του εμβρύου; Αυτό είναι κάτι επιτρεπτό, που δεν επιφέρει επιπτώσεις για το έμβρυο;

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν στοιχειώδες αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα του λήπτη ενός φαρμάκου, δηλαδή να γνωρίζει όλα όσα αφορούν αυτό το φάρμακο. Κάθε κουτί φαρμάκου στο εξωτερικό του μέρος αναφέρει τον υπεύθυνο κυκλοφορίας του φαρμάκου (που αναλαμβάνει και την ευθύνη των αρνητικών συνεπειών του) και την ένδειξη: «Πριν τη χρήση, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών που εσωκλείεται». Δεν λένε λ.χ.: -Πριν την χρήση κοιτάξτε πόσοι πεθαίνουν ή πόσους διασωληνωμένους προβάλλει ο –κατά τα άλλα συμπαθής- δημοσιογράφος κ. Ευαγγελάτος ή ότι και ο τάδε Δεσπότης εμβολιάστηκε από τον «Θεούλη»!

Το θέμα χορήγησης του εμβολίου είναι κάτι παραπάνω από ένα «ναι» ή ένα «όχι», το οποίο ζήτησε το Υπουργείο Υγείας από το υγειονομικό προσωπικό της χώρας μας να επιλέξει, καθ’ ην στιγμή το εμβόλιο ούτε καν είχε ακόμη εγκριθεί από τον ΕΜΑ (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας και Φαρμάκων).

“Ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην” #Christmas

vasilinos.wordpress.com

Ταπεινά, ολόψυχα ευχόμαστε στην αγάπη όλων σας –προσωπικά στον κάθε έναν και κάθε μία από εσάς- ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και καλές γιορτές, με υγεία, αγάπη, χαρά, από εκείνη που οι άγιοι άγγελοι ανακοίνωσαν στους ποιμένες εκείνη τη μοναδική βραδιά: «ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ»· αλλά και ειρήνη από αυτή που εκείνη τη μοναδική νύχτα η στρατιά των αγγέλων αινούσε τον γεννηθέντα, λέγοντας: «δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. Β΄,10,14).

Επί δε το νέο έτος 2021 ευχόμαστε να είναι για όλους μας θεάρεστο και ευλογημένο. Χρόνια Πολλάαααααααααά!! Continue reading

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ…

vasilinos.wordpress.com

Μια εξωτική χριστουγεννιάτικη πανδαισία γεύσεων… Τη συνταγή μπορείτε να τη δείτε στην ομάδα «Δεύτε Αριστήσατε».

ΔΕΥΤΕ ΑΡΙΣΤΗΣΑΤΕ

vasilinos.wordpress.com

Αγαπητοί μας φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, δημιουργώντας το «Δεύτε Αριστήσατε», αισθανόμαστε την ανάγκη να εξηγήσουμε στην αγάπη σας τα κάτωθι:

1) O σκοπός δημιουργίας του “Δεύτε Αριστήσατε” Continue reading

Eγκαταλείπουμε, ναι, “τα ιερά και τα όσια”, χάριν της εντολής…

vasilinos.wordpress.com

Aγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι,

Ζητώ εκ νέου την ανοχή σας. Επί εννέα μήνες σταθερά και φιλάδελφα φωνάζαμε, για να μη ζήσουμε την τραγωδία και τον εφιάλτη που δυστυχώς μόλις άρχισε στη χώρα μας… Πάλι και πολλάκις επανερχόμεθα… Μία μάνα που αγαπά τα παιδιά της, χαρακτηρίζεται από το κουραστικό ενδιαφέρον της: «πρόσεξε μην κρυώσεις», «μη βγαίνεις έτσι έξω στο κρύο», «ντύσου καλά», «τι θες να βγεις τώρα έξω με τέτοιο καιρό», «βάλε το αδιάβροχό σου και πάρε την ομπρέλα μαζί σου». Σε «ζαλίζει» από τον φόβο της μην τυχόν και πάθεις κάτι. Άλλη μάνα που δεν ενδιαφέρεται, σου λέει: «κάνε ό,τι θέλεις», «κάνε ό,τι σου αρέσει». Continue reading

ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

vasilinos.wordpress.com

Δυστυχώς, αυτοί που με κακό λογισμό θεωρούν τα προστατευτικά μέτρα για τον covid-19 ως δήθεν «διάταγμα διωγμού» και τους εαυτούς τους ως «ομολογητές», προβάλλουν συνεχώς ένα επιχείρημα: Ότι ο ιός covid-19 δεν θανατώνει, παρά μόνον εκείνους που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Μάλιστα, συνεχίζουν λέγοντας ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα πολιτών που προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό έχοντας υποκείμενα νοσήματα και απεβίωσαν και τα φέρνουν ως παραδείγματα. Εκείνο όμως που δείχνουν να αγνοούν ηθελημένα –έστω και με το συγκεκριμένο επιχείρημά τους- είναι ότι ο covid-19 σήμερα «κάνει πάρτυ» σε μια χώρα υποκείμενη σε χρόνια ανίατα νοσήματα και δύσκολα βρίσκεις ελληνικό σπίτι όπου κάποιος ένοικός του να μην παίρνει φάρμακα, όπως επίσης είναι δύσκολο να βρεις Έλληνα που να μην έχει στην τσάντα του φάρμακα. Χωρίς πολλά λόγια, λοιπόν, τους υπενθυμίζουμε ότι:

1) Οι διαβητικοί στην Ελλάδα είναι 1.200.000 πολίτες!!

Continue reading

Περί εμβολίου του covid-19, ο λόγος

vasilinos.wordpress.com

Aγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί μας, φίλοι και συμπολίτες,

όλος ο πλανήτης δοκιμάζεται σήμερα από τη φονική πανδημία του covid-19. Εκατομμύρια άνθρωποι προσβάλλονται και ασθενούν, εκατοντάδες χιλιάδες πεθαίνουν με μαρτυρικό τρόπο διασωληνωμένοι, χωρίς δυνατότητα να έχουν δίπλα τους έναν δικό τους άνθρωπο να τους παρηγορήσει.

Τα υγειονομικά συστήματα όλων των κρατών καταρρέουν, όσο τέλεια κι αν είναι. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αγωνίζεται υπεράνθρωπα, για να βοηθήσει τους ασθενείς που προσβλήθηκαν και σ’ αυτή την προσπάθειά τους, προσβάλλονται και οι ίδιοι και πεθαίνουν, ενώ μεταδίδουν την ασθένεια πολλές φορές και στους οικείους τους· ακόμη και υγιείς ιατροί και νοσηλευτές καταρρέουν από την κούραση… Continue reading

Μια ταπεινή παράκληση

vasilinos.wordpress.com

Η επιδημία του covid-19 λαμβάνει πλέον στην πατρίδα μας ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ήδη προσβάλλει και όσους προσπαθούν να τηρούν τα μέτρα και δεν κάνει εξαιρέσεις. Μέσω του Δελτίου Τύπου της Ι. Μητροπόλεώς μας και προσωπικής μας επικοινωνίας, ενημερωθήκαμε ότι δυστυχώς προσεβλήθη από τον  covid-19 και ο ευλαβέστατος και ακάματος Αρχιερέας μας, κ. Θεόκλητος, ο οποίος εν προσευχή, υπομονή, ευχαριστία και ευχόμενος για όλους μας, διέρχεται αυτή τη δοκιμασία.

Ευχόμεθα ολόψυχα –διά πρεσβειών της Κυρίας μας Θεοτόκου- σύντομα να αναρρώσει και να βρεθεί πάλι κοντά στο ποίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, διότι έχει ακόμα πολύ έργο να επιτελέσει (το οποίο, βεβαίως, εδώ και καιρό επιτελεί με πολύ μεγάλο ζήλο).

Ταπεινά παρακαλούμε όλους τους συντοπίτες μας και όλους τους εν Χριστώ αδελφούς και φίλους, να εύχονται εκ καρδίας για την ταχεία ανάρρωση του Πνευματικού Πατρός και Αρχιερέως μας. Continue reading

Αρχιερατικό 40νθήμερο μνημόσυνο για τον μακαριστό Παπαγεωργίου Απόστολο

vasilinos.wordpress.com

Εχθές 18 Οκτωβρίου, τελέσθηκε στο Ι. Ησυχαστήριο «Παναγία, η Φοβερά Προστασία» από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, κ. Θεόκλητο, το 40νθήμερο μνημόσυνο του αγωνιστή δημοτικού συμβούλου, μακαριστού Αποστόλου Παπαγεωργίου. Το μνημόσυνο επισπεύσθηκε κατά μία εβδομάδα λόγω της επιθυμίας του Σεβασμιωτάτου να το τελέσει ο ίδιος, διότι την επομένη Κυριακή δεν θα ήταν δυνατόν να παραστεί, λόγω ανειλημμένης υποχρεώσεώς του. Το μνημόσυνο έγινε υπό τον περιορισμό των πρόσφατων μέτρων του covid-19 που επέβαλε η Δ.Ι.Σ. Continue reading

Ανακοίνωση περί μέτρων “covid-19” στο Ησυχαστήριό μας

Επειδή δυστυχώς η χώρα μας –όπως και η παγκόσμια κοινότητα– διερχόμεθα μεγάλο πειρασμό λόγω της λοιμικής ασθένειας “covid-19”, ενημερώνουμε τους ευλαβείς αδελφούς μας που ενδιαφέρονται σχετικά με τον εκκλησιασμό στο Ησυχαστήριό μας (όταν η μονή είναι ανοιχτή), για τα κάτωθι:

1) Φρονούμε ότι ο Ναός είναι χώρος αγιασμένος, όπως και τα άγια σκεύη και εικόνες που βρίσκονται εντός του. Όμως εισερχόμενοι στον Ιερό Ναό, αμαρτωλοί όντες και θνητοί, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν αποκτούμε αυτομάτως «υπέρ φύσιν» κατάσταση (αυτό γίνεται μόνο με την τήρηση όλων ανεξαιρέτως των εντολών του Θεού και την ένωση του νοός μας με τον Θεό μετά την καρδιακή κάθαρσή μας). Ισχύουν, λοιπόν, οι φυσικοί νόμοι και εντός του κτιστού χώρου του Ναού. Οι φυσικοί νόμοι για εμάς τους αμαρτωλούς δεν ισχύουν μόνο κατά την ώρα που αξίως συμμετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και αυτό είναι δόγμα της Aγίας μας Eκκλησίας. Continue reading

«Σιγά “μην ησυχάσει” ο Τόλης!»

vasilinos.wordpress.com

O Aπόστολος κειτόταν άπνους και άψυχος, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχε αναπαυθεί εν Κυρίω. Καθ’ ην στιγμή του έκανα το Tρισάγιο στο πατρικό του σπίτι, είχα την αίσθηση ότι εάν του επέτρεπε ο Θεός να επανέλθει για 10 δευτερόλεπτα στη ζωή, θα άπλωνε το χέρι του και θα έλεγε στους πενθούντες: «Τον τόπο μας σαν τα μάτια σας προσέξτε τον». Όπως ανέλυσα στην προηγούμενη ανάρτηση, ο Απόστολος μέχρι την τελευταία του πνοή αρνήθηκε να κοιτάξει προς τον εαυτό του, κοιτούσε προς τον Κύριο που τον καλούσε πλέον κοντά Του (και ετοιμάσθηκε καταλλήλως για να Τον συναντήσει) και κοιτούσε σταθερά και προς εμάς τους συντοπίτες του και τον τόπο του.

Είναι σίγουρο ότι Τον συνάντησε τον Δημιουργό και Κύριο του περιβάλλοντος και κυριολεκτικά Τον «ζάλισε», διότι διαφορετικά λογικά δεν εξηγούνται όσα αμέσως μετά την κοίμησή του ακολουθούν. Σιγά μην ο Τόλης τώρα «ησυχάσει»!! Continue reading

Η υψηλότερη δρυς του Κακάβου, ναι, έπεσε

Αγαπητοί μας φίλοι, αδελφοί και συντοπίτες μας, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας αναγγείλουμε ότι πριν λίγα λεπτά εξεδήμησε προς Κύριον ο φίλος μας Απόστολος (Τόλης) Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του ελληνικού «Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αριστοτέλη. Κάτω από έναν καταιγισμό συναισθημάτων που μας κατακλύζουν αυτή τη στιγμή και καθιστούν δύσκολη την εξεύρεση λόγων, μαζί με τη δυσάρεστη αυτή ανακοίνωση, αφιερώνουμε δύο ταπεινά λόγια στην αγάπη όλων σας, εις μνήμην του τεθνεώτος.

To έργο του Απόστολου Παπαγεωργίου (του γνωστού σε όλους μας «Τόλη»), οι αγώνες του για το κοινό καλό του τόπου μας –και όχι μόνο– είναι γνωστά εδώ και χρόνια όχι μόνον στα στενά όρια του δήμου μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Η ιστορία έχει καταγράψει το έργο του, τις ενέργειές του, τους αγώνες του, τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπισε και διαχειρίστηκε με σύνεση, τις συνέπειες που υπέστη κατ’ αυτόν τον αγώνα, κυρίως όμως έχει καταγράψει το μοναδικό ήθος και την ανυποχώρητη λεβεντιά που τον διέκρινε ως άνθρωπο. Continue reading

«Ο ΕΜΟΣ ΕΡΩΣ ΕΣΤΑΥΡΩΤΑΙ…»

vasilinos.wordpress.com

O Nόμος του Μωυσέως όριζε: «Εάν δε γένηται εν τινι αμαρτία κρίμα θανάτου και αποθάνη και κρεμάσητε αυτόν επί ξύλου,… ότι κεκατηραμένος υπό Θεού πας κρεμάμενος επί ξύλου…» (Δευτερονόμιο ΚΑ΄, 22).

Το ρωμαϊκό δίκαιο όριζε τους κακούργους να τους σταυρώνουν για παραδειγματισμό.

Οι αρχιερείς και το πρεσβυτέριο γνώριζαν πολύ καλά γιατί εκραύγαζαν και απαιτούσαν την Σταύρωση του Ιησού. Ο Ιησούς όμως, εμπράκτως απέδειξε ότι είναι ο Μόνος που για χάρη του έρωτός Του προς εμάς, μπορεί να αγιάζει ένα σύμβολο κατάρας, επονείδιστου θανάτου, σύμβολο κακουργηματικού χαρακτήρα, και να το μετατρέπει και καθιστά σε παγκόσμιο σύμβολο αγάπης και σωτηρίας· να κάνει δισεκατομμύρια κόσμο –καθημερινά ανά τους αιώνες– να κάνουν το σημείο του Σταυρού επί του σώματός τους, να κοσμούν τον λαιμό τους με τον σταυρό και να επικαλούνται την Χάρη αυτού του συμβόλου, προσευχόμενοι: «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου…». Continue reading

Πρόσκληση – παράκληση στους συνωμοσιολόγους

vasilinos.wordpress.com

Εργάζομαι στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη. Είναι νοσοκομείο αναφοράς του covid-19. Tρεις κλινικές έχουν μετατραπεί ειδικά για τη νοσηλεία όσων πάσχουν από τον covid-19. Τώρα που γράφω αυτές τις λίγες γραμμές, βρίσκομαι στο νοσοκομείο, όπως με βλέπετε στη φωτογραφία. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας νοσηλεύονται δεκάδες ασθενείς με covid-19 και άλλοι είναι διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ και χαροπαλεύουν. Continue reading

Πωλείται “ΤΟΥΟΤΑ ΗΙLUX – Tornado”

vasilinos.wordpress.com

To Ησυχαστήριό μας προβαίνει στην πώληση του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας μας «ΤΟΥΟΤΑ HILUX – Tornado». Είναι μοντέλο κατασκευής 6-10-2011 και είναι 2.982 κυβικών, 18 ίππων.

Το αυτοκίνητο είναι πενταθέσιο, τετράπορτο, αυτόματο (στις ταχύτητες), με σύστημα Cruise, 4×4 (κανονικό, αργό, κάρο). Διαθέτει air condition, ηχοσύστημα, ραδιόφωνο, cd (δέχεται και στικάκι), κάμερα οπισθοπορείας, υδραυλικό τιμόνι, υδραυλικά παράθυρα, κοτσαδόρο. Είναι κλειστού τύπου με σκέπαστρο (κουβούκλιο ψηλό), με παράθυρα και πόρτα, όπου το κουβούκλιό του είναι νομιμοποιημένο. Έχει άδεια επαγγελματική (φορτηγού) με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 105 ευρώ.

Είναι ατρακάριστο. Είναι πετρελαίου με καταλύτη (πολύ οικονομικό στα καύσιμα). Έχει φιμέ τζάμια, χρώμα ασημί μεταλλικό κι έχει διανύσει 275.000 χ.λ.μ. Πωλείται στην τιμή των 23.000 ευρώ μετρητοίς.

——————–

Ενημερώνουμε ότι το αντίστοιχο μοντέλο σήμερα βγαίνει στα 2.400 κυβικά. Το αυτοκίνητο καινούργιο κοστίζει 37.500 ευρώ με τις πινακίδες μαζί. Το δε κουβούκλιό του σε καινούργιο κοστίζει επιπλέον 3.000 ευρώ και για τη νομιμοποίησή του απαιτούνται άλλα 2.500 ευρώ. Δηλαδή συνολικά το κόστος για ένα καινούργιο αντίστοιχο του δικού μας ανέρχεται στις 43.000 ευρώ, με επιπλέον έξοδα φακέλου 330 ευρώ κ.λ.π. Φρονούμε ότι πρόκειται για μια πολύ καλή ευκαιρία για επαγγελματίες.

ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΜΕ ΠΕΝΘΙΜΗ ΚΩΔΩΝΟΚΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ

vasilinos.wordpress.com

Eπί Μωάμεθ Πορθητού, ο Θεός παραχώρησε για κάποιους λόγους, ώστε η Κωνσταντινούπολη και η Αγία Σοφία να παραδοθούν από τους ορθοδόξους Έλληνες στους μουσουλμάνους Τούρκους. Γεννάται σήμερα το εύλογο και ουσιαστικό πνευματικό ερώτημα: Στις ημέρες μας, αυτοί οι λόγοι της παραχώρησης εξέλειπαν ή επί των ημερών μας χειροτέρεψαν, δικαιολογώντας μία νέα παραχώρηση Θεού και επί της Αγίας Σοφίας και επί της αιγιαλίτιδας ζώνης; Μην ξεχνάμε ότι πέραν των γεωπολιτικών, πολιτικών, κομματικών, οικονομικών λόγων, υπάρχει και ο πνευματικός λόγος, που αφορά στο παραχωρητικό θέλημα του Κυρίου των κυρίων, του Βασιλέως των βασιλέων, του Θεού Παντοκράτορος. Καλό είναι να εστιάσουμε σ’ αυτόν το Λόγο. Continue reading

Ανακοίνωση Ι. Ησυχαστηρίου

vasilinos.wordpress.com

Ενημερώνουμε τους ευλαβείς αδελφούς μας ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου και ώρα 9.00 π.μ., θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις τιμήν της Παναγίας, της Φοβεράς Προστασίας και του οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Continue reading

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

vasilinos.wordpress.com

Κατόπιν απαιτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εναρμονισθεί η Ελλάδα στα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να προβεί στην έκδοση νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με RFID τσιπ (όπου μάλιστα λόγω της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πακτωλό χρημάτων για την τελειοποίηση της ψηφιακής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), η κυβέρνηση διά του αρμοδίου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχθές ανακοίνωσε ότι ήδη από εταιρείες έχει ζητηθεί να καταθέσουν προσφορές τις οποίες περιμένουν και εν συνεχεία να προχωρήσει στην έκδοσή τους. Continue reading

Θερίζει ο κορωνοϊός στη Ρωσία στις μονές, στους ναούς, ιερείς, μοναχούς και μοναχές…

vasilinos.wordpress.com

Η έγκυρη εφημερίδα “New York Times” μ’ ένα εκτενές της άρθρο με τίτλο: «Κρίση εμπιστοσύνης», περιγράφει τι ζημιά υπέστη η Ρωσία από την επιδημία του κορωνοϊού, επειδή οι εκκλησίες κι οι ιερές μονές άνοιξαν τη Μεγάλη Εβδομάδα λόγω διαμαρτυριών αδιάκριτων Επισκόπων, ιερέων και πιστών ζηλωτών.

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει τη Μ. Παρασκευή στη Ρωσία μια μετάδοση του ιού, κυρίως στους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Μόνο στη Μονή των Σπηλαίων στο Κίεβο, προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό ο ηγούμενος της μονής, 142 μοναχοί και ιερείς, καθώς και πλήθος επισκεπτών. Στη γυναικεία Μονή της Αγίας Ελισάβετ στο Μινσκ, πλήθος μοναζουσών και ιερέων νόσησαν απ’ τον ιό. Στη γυναικεία Ιερά Μονή στο Νίζνυ Νόβγκοροντ, προσβλήθηκαν 70 μοναχές κι άλλα 200 άτομα επίσης διαγνώστηκαν με τον ιό. Continue reading