ENAΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ “

vasilinos.wordpress.com

Α΄.

Eρώτηση:  – Απόστολε των Εθνών, Παύλε, όταν κωλυθέντες  υπό του Αγίου Πνεύματος λαλήσαι τον λόγον του Θεού εν τη Ασία, ήλθατε εις Τρωάδα, και εκεί παρακληθείς παρά Αγγέλου (ανδρός Μακεδόνος), έλαβες εντολή: «διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν», και ευθέως εζητήσατε εξελθείν εις την Μακεδονίαν, εις ποίαν Μακεδονίαν προσκέκληται ημάς ο Κύριος ευαγγελίσασθαι τους Μακεδόνες;

Απάντηση: -Αναχθέντες ουν από της Τρωάδος (υπό του Αγίου Πνεύματος οδηγούμενοι) ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολιν, εκείθεν τε εις Φιλίππους, ήτις εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλις… Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολιν και Απολλωνίαν, ήλθομεν εις Θεσσαλονίκην. Εκείθεν με τον Σίλαν εις Βέροιαν ήλθομεν, εκείθεν δε εις Αθήναν καταπλεύσαμεν… βλέπε Β΄ Περιοδεία μου. (Πραξ.,κεφ.ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄).

——————————

Β΄.

Eρώτηση:  – Εσύ, θεόπτα Προφήτη Δανιήλ, ενεργούμενος υπό του Αγίου Πνεύματος, υπό τίνος βασιλέως επληροφορήθης ότι η βασιλεία των Περσών καταληθύσεται;

Απάντηση:  – Το Πνεύμα της Αληθείας, είπε εις εμέ:  «ο κριός, ον είδες, ο έχων τα κέρατα, βασιλεύς Μήδων και Περσών. ο τράγος των αιγών ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ∙ και το κέρας το μέγα, αυτός εστίν ο βασιλεύς ο πρώτος… Εν έτει δε τρίτω Κύρου βασιλέως Περσών, (το Πνεύμα το Άγιον διά Αγγέλου οφθείς μοι είπεν…) εγώ εξεπορευόμενην, και ο άρχων των Ελλήνων ήρχετο, αλλ’ ή αναγγελώ σοι το εντεταγμένον εν γραφή αληθείας, και ουκ έστιν εις αντεχόμενος μετ’  εμού περί τούτων, αλλ΄η Μιχαήλ ο άρχων υμών» (Δανιήλ, κεφ.Η΄ και κεφ.Ι΄).

——————————

Γ΄.

Eρώτηση:  – Μ. Αλέξανδρε, πώς ενώ ήσουν βασιλιάς των Μακεδόνων, ο προφήτης Δανιήλ σε αποκαλεί: «βασιλεύ και Άρχων των Ελλήνων»;

Απάντηση: – Με την ανάληψη της βασιλείας των Μακεδόνων υπ’ εμού, το πρώτο που έπραξα ήταν να συγκαλέσω το 336 π.Χ. Συνέδριο στην Κόρινθο όλων των ελληνικών πόλεων∙ με εισήγησή μου συγκροτήθηκε η πρώτη Πανελλήνια ένωση των πόλεων-κρατών, όπου αποφασίσαμε να σταματήσει ο εμφύλιος μεταξύ των ελληνικών πόλεων και να εκστρατεύσουμε όλοι οι Έλληνες κατά των Περσών. Σ’εκείνο το συνέδριο η Πανελλήνια ένωση με αναγόρευσε «Βασιλέα», «Αυτοκράτορα Στρατηγό» όλων των Ελλήνων, ώστε να ηγηθώ της εκστρατείας κατά των Περσών και οι ελληνικές πόλεις συνέβαλαν σε στρατό, πλοία κ.λ.π. Το Άγιο Πνεύμα διά του Προφήτη Δανιήλ, ορθά προείπε αναφερόμενος σε εμένα:  το «ΜΕΓΑ ΚΕΡΑΣ», ως «ο Άρχων των Ελλήνων»  και όχι των Μακεδόνων, διότι προείδε την εκ του Συνεδρίου της Κορίνθου του 336 π.Χ. απόφαση της πανελλήνιας ένωσης που ήταν ομόφωνη (πλην των Λακεδαιμονίων).

Ερώτηση: – Μ. Αλέξανδρε, βλέπεις τι ετοιμάζει σήμερα ο μικρός Αλέξης για τη Μακεδονία. Βλέπεις τι ψήφισε ο Ζάεφ και ότι ανακηρύττουν ότι το έθνος Μακεδονία είναι τα Σκόπια, ότι έχουν μακεδονική γλώσσα, μακεδονική υπηκοότητα κ.λ.π. Εσύ, λοιπόν, ως ο Μέγας και ένδοξος παρά πάντων βασιλεύς των Μακεδόνων, και καθ’ ύλην αρμόδιος για τα όρια της βασιλείας σου, μπορείς να μας πεις την αλήθεια για τα Σκόπια;

Απάντηση: Μετά την εντολή που έλαβα από την πανελλήνια ένωση της Κορίνθου, πριν ξεκινήσω με τους Έλληνες για την Ασία, ως έμπειρος Στρατηγός έκρινα ότι η εκστρατεία μας έπρεπε να ξεκινήσει με την υποταγή των βάρβαρων φυλών που ευρίσκοντο βόρεια και ανατολικά των συνόρων της Μακεδονίας, και που συνεχώς δημιουργούσαν προβλήματα στη Μακεδονία (όπως συνεχίζουν να προξενούν και σήμερα οι απόγονοί τους). Έτσι την άνοιξη του 335 π.Χ., ξεκίνησα βορειοανατολικά με την καθυπόταξη των βάρβαρων φυλών που κατοικούσαν στη σημερινή Βουλγαρία, τον Νέστο, τον Αίμο έως τον Δούναβη. Κατέλαβα την χώρα την Γετών, μια θρακική φυλή κάτω από τον Δούναβη, μεταξύ βόρειας Βουλγαρίας και νότιας Ρουμανίας. Καθυπέταξα την χώρα των Τριβαλλών (μια αρχαία βαρβαρική θρακική φυλή, που εκτεινόταν νότια της σημερινής Σερβίας και της δυτικής Βουλγαρίας, και η φυλή είχε επιρροές από Κέλτες, Σκύθες και Ιλλυρούς. Εν συνεχεία πήγα στην χώρα των Παιόνων, που περιλάμβανε το μεγαλύτερο τμήμα του σημερινού κρατιδίου των Σκοπίων, και θεωρείτο ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα βαρβαρικά φύλα της περιοχής, που αποτελείτο από μίξη πολλών φυλών. Τέλος κυρίευσα την χώρα των Ιλλυρίων (τη σημερινή Αλβανία) πολεμώντας στα βουνά των Ιλλυριών προς την Αχρίδα Λίμνη. Με αυτούς τους πολέμους εν όψει της εκστρατείας κατά των Περσών, κάλυψα τα νώτα της Μακεδονίας επαρκώς και προστάτευσα τα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας από τις εχθρικές -προς την Μακεδονία- βαρβαρικές φυλές, και έτσι στις αρχές του Απριλίου 334 π.Χ. ξεκίνησα για την Ασία. Οι Παίονες λοιπόν, τα σημερινά Σκόπια, ήταν μια εχθρική βαρβαρική φυλή, που δημιουργούσε προβλήματα ακόμα και σε εμένα τον Μ. Αλέξανδρο∙ όμως όσο ζούσα και έλειπα στην Ασία, δεν τόλμησαν να δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα, μετά δε τον θάνατό μου πάλι ανεξαρτητοποιήθηκαν δημιουργώντας και τότε και μέχρι σήμερα, προβλήματα στη Μακεδονία.

——————————

Δ΄.

Ερώτηση: – Άγιοι Αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας, ίνα μη οι πέτρες (σαν κι εμένα) κεκράξονται, θα ενταλθείτε για μια ημέρα εξ αυτής της εβδομάδος, να γίνει παράκληση σε όλες τις ενορίες, με αίτημα να μη βασιλεύσει το πνεύμα ψεύδους, απάτης και αδικίας; Θα χτυπήσετε σε όλη την Ελλάδα πένθιμα τις καμπάνες;  Θα οργανώσετε με τις Μητροπόλεις Σας να κατεβείτε όλοι Σας στο Σύνταγμα; Θα δώσετε εντολή σε όλους τους Ιερείς να διαθέσουν ένα λεωφορείο τουλάχιστον από κάθε Ενορία;  Θα αντισταθούμε στο πνεύμα ψεύδους, απάτης, αδικίας, προδοσίας, παραχάραξης της ιεράς ιστορίας;  Ή θα αφήσουμε να βασιλεύσει το πνεύμα ψεύδους και θα αρκεστούμε σε έκδοση δελτίου τύπου ότι απλά (για το θεαθήναι) δεν συμφωνούμε; Και από τους καναπέδες θα παρακολουθήσουμε την Κυριακή τον τίμιο Λαό μόνο του, χωρίς Ποιμένες, να εκδηλώνει περήφανα την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ του και να αντιδρά και να διαμαρτύρεται εν Πνεύματι Αληθείας;

Μια από τις πέτρες που κράζει

Αρχιμ. Χριστόδουλος Αγγελόγλου

 

Advertisements

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ

vasilinos.wordpress.com

To παρακάτω ανέκδοτο είναι παρμένο μέσα από δικογραφία.

 Σε έναν ανακριτή που διεξήγαγε προανάκριση, κατήγγειλαν οι αντίδικοι ότι μία μάρτυρας που την κάλεσε να εξετασθεί ενόρκως, εμπίπτει στο άρθρο 210 Κ.Π.Δ. περί μαρτύρων διανοητικά-ψυχικά ασθενών και ότι δεν πρέπει να την εξετάσει. Δεδομένου ότι η εκτίμηση της διανοητικής κατάστασης του μάρτυρα ανήκει στην κυριαρχική κρίση του ανακριτή και δυσκολευόμενος ο ανακριτής να αποφασίσει, πήγε στον διευθυντή μιας ψυχιατρικής κλινικής και του λέει: «Γιατρέ, όταν σας φέρουν ένα άτομο εδώ για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, τι ακριβώς κάνετε ώστε να διαπιστώσετε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι διανοητικά και ψυχικά ασθενής;» Ο ψυχίατρος  του απαντά: «Κύριε ανακριτά, αυτό που ζητάτε είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο· την διαπίστωση την κάνω με ένα απλό τεστ, το οποίο διαρκεί μόνο ένα λεπτό. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω αυτό που κάνω». Continue reading

ΕΚΤΑΚΤΟ!! «Ο ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

vasilinos.wordpress.com

Γνωστός πρώην βουλευτής της Ν.Δ. (επί 11 χρόνια), ο οποίος από τον Ιούλιο 2001 υπηρέτησε την Ν.Δ. από τη θέση του αναπληρωτή τομεάρχη Εθνικής Οικονομίας και συμμετείχε ως τακτικό μέλος στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, που έχει διδάξει στα πανεπιστήμια University of Illinois, Roosevelt University, De Paul University, Southeastern University, European University,… (και σήμερα συμμετέχει σε μία υπό σύσταση εθνικο-πατριωτική κίνηση), αυτός λοιπόν, δημοσίως από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι «χαρισματούχος και φωτισμένος Γέροντας, του οποίου ο λόγος δεν επιδέχεται παραμικρή αμφιβολία και συζήτηση», του ανακοίνωσε ότι: «Ο κοιμώμενος βασιλιάς Ιωάννης ήδη σηκώθηκε, είναι σε άριστη κατάσταση και ετοιμάζεται να εκτελέσει τις εντολές του Θεού»!! (είναι ο… γνωστός βασιλιάς Ιωάννης Βατάτζης, που εδώ και 60 χρόνια… «βγάζει χιλιοστό, χιλιοστό το σπαθί από την θήκη του»)! Continue reading

ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ…

vasilinos.wordpress.com

Αγαπητοί μας φίλοι, λάβετε σοβαρά υπόψη σας αυτά που σας αναφέρουμε και τα οποία δεν θα τα ακούσετε από τα ΜΜΕ.

Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο τραπεζικό μας σύστημα. Λακωνικά σας λέω ότι μέσα στις 52 τελευταίες εβδομάδες εξανεμίστηκε κυριολεκτικά η χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών. Η Τράπεζα Πειραιώς από 1,700 δις ευρώ πήγε στα 350 εκ. Η Τράπεζα Αττικής από 210 εκ. έφθασε τα 53 εκ. ευρώ· η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από 3,5 δις έφθασε τα 950 εκ. ευρώ· η Τράπεζα της Ελλάδος έφθασε τα 233 εκ. ευρώ, κ.λ.π. Κατανοείτε ότι το τραπεζικό μας σύστημα καταρρέει. Πέραν αυτού, υπάρχουν τα κόκκινα δάνεια και το επόμενο διάστημα αντιλαμβάνεστε τι πίεση θα ασκηθεί για τους πλειστηριασμούς, πόσους Έλληνες θα βγάλουν από τα σπίτια τους και τι προοιωνίζεται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Καμμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε αυτό το πρόβλημα να «σκάσει» στα χέρια της. Continue reading

Χρόνια σας Πολλά… και μην ξεχνάτε ότι…

vasilinos.wordpress.com

Η ΘΕΪΚΗ ΛΙΤΟΤΗΣ ΕΝ ΦΑΤΝΗ ΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΛΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΡΑΚΕΙ ΣΠΑΡΓΑΝΟΥΤΑΙ.

Continue reading