Επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο…

vasilinos.wordpress.com

Επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο σ’αυτή τη ζωή, ενσαρκωθείς ο Θεός, απογραφόταν μαζί με την Παναγία και τον Δίκαιο Ιωσήφ και καταχωρείτο στους φορολογικούς καταλόγους του «θεού» Καίσαρα, για να μη ξεφύγει από την στυγνή και δυσβάστακτη φορολογία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Από την πρώτη μέρα της επίγειας ζωής Του βίωσε τη λιτότητα, γεννηθείς σε σταύλο, έχοντας κούνια το παχνί των ζώων, «ράκει δε σπαργανωθείς».

Για τη γέννησή Του δεν πληροφόρησε βασιλείς, άρχοντες, αρχιερείς, αλλά ταπεινούς βοσκούς που αγρυπνούσαν δίπλα από τα ποίμνιά τους. Και οδήγησε δι’αστέρος μάγους ειδωλολάτρες εξ Ανατολών ώστε πρώτοι να Τον προσκυνήσουν, και όχι άρχοντες, βασιλείς, αρχιερείς.

Με το άκουσμα και μόνο της γέννησής Του, υπήρξε διωκόμενος από την πολιτεία, υπέστη πολιτική δίωξη από τον βασιλέα Ηρώδη, ο οποίος και μόνο στο άκουσμα της γέννησής Του «εταράχθη, και πάσα Ιεροσόλυμα μετ’ αυτού»· προκειμένου δε ο γεννηθείς να θανατωθεί, ο βασιλιάς θανάτωσε όλα τα βρέφη «και ούτως έκλαψε η Ραχήλ τα τέκνα αυτής».

Λόγω αυτής της πολιτικής δίωξής Του, άμα τη γεννήσει Του, έγινε πρόσφυγας και μετανάστης, ζήτησε δε άσυλο από το τότε κατ’ εξοχήν ειδωλολατρικό έθνος των Αιγυπτίων, των οποίων «Θεός» ήταν ο Φαραώ.

Αποθανώντος του πολιτικού διώκτη του, επέστρεψε και πολιτογραφήθηκε κάτοικος της χειρότερης πόλης του Ισραήλ, της Ναζαρέτ, για την οποία αναρωτιούντο οι Ισραηλίτες: «δύναται εκ Ναζαρέτ αγαθόν τι είναι;»

Με τη γέννησή Του ήρθαν «τα πάνω κάτω», διότι σκοπός Του ήταν να φέρει «τα κάτω, πάνω».

Ο Δημιουργός του Σύμπαντος κόσμου, ενσαρκωθείς δεν θέλησε να γλυτώσει από τα βάσανα αυτής της ζωής, γι’αυτό και άρχισαν άμα τη γεννήσει Του.

Θέλησε από τη γέννησή Του μέχρι τον θάνατό Του να βιώσει εκουσίως όλη την κακία του ανθρώπου, στην οποία (κακία) ο ίδιος ο άνθρωπος έδωσε υπόσταση και αγάπησε να βασιλευθεί από αυτήν και όχι από το Πνεύμα το Αγαθό και Άγιο του Θεού Πατρός.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, φίλοι και διαδικτυακοί επισκέπται,

Εκ βάθους καρδίας ευχόμεθα όπως ο εν φάτνη των αλόγων ανακληθείς και ράκει σπαργανωθείς διά την ημών σωτηρίαν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, χαρίζη εις όλους υμάς και τας οικογενείας σας την επί γης ειρήνην και ευλογίαν Του διά της εντός υμών Βασιλείας Του, της οποίας την εκζήτησιν και μόνον εντέλλεται.

Διά δε την είσοδόν μας εις το νέον έτος, 2018 από της γεννήσεώς Του, ευχόμεθα όπως Αυτός, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, του έτους δε τας εισόδους και τας εξόδους ευλογών και κατευθύνων ως Φιλάνθρωπος, καταξιώση υμάς συμπληρώσαι τούτο το έτος ευαρέστως Αυτώ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s